Tổ chức bộ máy Xã Yên Sơn

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ – CHỦ TỊCH HĐND Họ và tên Bùi Văn Tâm Ngày, tháng, năm sinh 20/08/1969 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0383.815.938 Email [email protected] PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ Họ và tên Hoàng Văn Dương Ngày, tháng, năm sinh 28/9/1981 Dân tộc Thái Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ:0335.312.330 Email [email protected] PHÓ CHỦ TỊCH HĐND Họ và tên Hoàng Văn Cương Ngày, tháng, năm sinh 02/02/1973 Dân tộc Thái Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ:0982.579.408 Email [email protected] CHỦ TỊCH UBND XÃ Họ và tên Đỗ Văn Thiết Ngày, tháng, năm sinh 07/05/1979 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 033.5775.114 Hòm thư công vụ [email protected] PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ Họ và tên Lường Thị Thắm Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1983 Dân tộc Thái Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ:0377.599.861 Hòm thư công vụ [email protected] CHỦ TỊCH MẶT TRẬN Họ và tên Lò Văn Chương Ngày, tháng, năm sinh 20/08/1968 Dân tộc Thái Trình độ chuyên môn Trung cấp Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ:0363.409.014 Email CHỦ TỊCH CỰU CHIẾN BINH Họ và tên Nguyễn Thành Trung Ngày, tháng, năm sinh 08/06/1964 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Trung cấp Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ:035.550.9559 Email CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng Ngày, tháng, năm sinh 22/10/1988 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0989.884.104 Email [email protected] CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ Họ và tên Vì Thị Sướng Ngày, tháng, năm sinh 05/3/1983 Dân tộc Thái Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0387.447.968 Email [email protected] BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN Họ và tên Đỗ Thị Hải Yến Ngày, tháng, năm sinh 10/11/1990 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Cao đẳng Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 035.5500.512 Email [email protected] CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH NÔNG LÂM NGHIỆP Họ và tên Nguyễn Đình Tuấn Ngày, tháng, năm sinh 03/3/1983 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0389 642 028 Email [email protected] TRƯỞNG CÔNG AN XÃ Họ và tên Trần Văn Hải Ngày, tháng, năm sinh 06/9/1989 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0356364964 Email [email protected] CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ Họ và tên Nguyễn Văn Tuyền Ngày, tháng, năm sinh 01/8/1990 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Trung cấp Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0967041666 Email [email protected] CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND – UBND Họ và tên Lê Văn Bắc Ngày, tháng, năm sinh 11/10/1968 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: 0212 3 842 888 DĐ: 0974.709.888 Email [email protected] CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ Họ và tên Nguyễn Văn Mẫn Ngày, tháng, năm sinh 15/3/1988 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0969172189 Email [email protected] VĂN THƯ – LƯU TRỮ Họ và tên Lò Văn Hiền Ngày, tháng, năm sinh 04/12/1987 Dân tộc Thái Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0372.090.978 Email [email protected] CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH Họ và tên Trần Thị Hương Ngày, tháng, năm sinh 22/12/1987 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0355.360.345 Email [email protected] CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI Họ và tên Vì Văn Mày Ngày, tháng, năm sinh 07/08/1986 Dân tộc Sinh Mun Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ: 0349 299 981 Email [email protected] CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH Họ và tên Lê Văn Đảo Ngày, tháng, năm sinh 15/12/1983 Dân tộc Kinh Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ:0988323667 Email CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG Họ và tên Hoàng Văn Dũng Ngày, tháng, năm sinh 24/12/1984 Dân tộc Thái Trình độ chuyên môn Đại học Lý luận Trung cấp Số điện thoại CQ: DĐ:0988 543 067 Email [email protected]