Giao nhau giữa cột và hàng được gọi là?A. Khối B. hàng C. cột D. Ô

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT 1/Nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là : A. 1 ô B. 1 hàng C. 1 cột D. 1 khối

2/Vùng giao nhau giữa hàng và cột được gọi là: A.Ô tính B. Trang tính C. Bảng tính D. Công thức

3/ Địa chỉ của một ô tính là: A. Vùng giao nhau giữa cột và hàng. B. Tên cột mà ô đó nằm trên đó. C. Là miền làm việc chính của bảng tính. D. Cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó.

4/ Giả sử trong ô A2 chứa 5, ô A3 chứa 7, ô A4 chứa 6. Khi đó công thức: =A2+A3*3^2 sẽ cho kết quả là A. 15 B. 68 C. 33 D. 45

5/ Hộp tên hiển thị: A. Là các tệp do chương trình bảng tính tạo ra. B. Nội dung của ô đang được chọn. C. Địa chỉ của ô đang được chọn. D. Trang tính đang chọn.

6/ Trên hộp tên hiển thị , có nghĩa là: A. Phông chữ hiện thời là B1. B. Ô đang được chọn ở cột B hàng 1. C. Ô đang được chọn ở hàng B cột 1. D. Phím chức năng F5.

7/Thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính là: A. Thanh công cụ B. Thanh bảng chọn C. Thanh công thức D. Thanh trạng thái.

8/ Ô H8 là ô nằm ở vị trí: A. Hàng H cột 8. B. Từ hàng 1 đến hàng 8 cột H C. Ô đó chứa dữ liệu H8 D. Cột H Hàng 8.

9/ Trong bảng tính Excel, ở chế độ ngầm định: A. Dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính. B. Dữ liệu số được căn thẳng lề trái trong ô tính C. Dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính. D. Dữ liệu kí tự được căn thẳng lề phải trong ô tính. 10/ Ô A15 là ô nằm ở vị trí: A. Hàng A cột 15. B. Từ hàng 1 đến hàng 15 cột A C. Ô đó chứa dữ liệu A5 D. Cột A hàng 15.

11/ Năm92 là dữ liệu: A. Số B. Kí tự C. Ngày tháng D. Tiền tệ. 12/ Chọn 1 cột là: A. Nháy chuột tại tên cột cần chọn B. Nháy chuột tại tên hàng cần chọn C. Nháy chuột tại ô D. Nháy chuột vào cột.

12/A Chọn 1 hàng là: A. Nháy chuột tại tên cột cần chọn B. Nháy chuột tại tên hàng cần chọn C. Nháy chuột tại ô D. Nháy chuột vào cột. 13/Cách viết địa chỉ của một khối đúng là: A. 5A:8B B. A5+B8 C. A5;B8 D. A5:B8

14/ Kí tự đầu tiên em cần gõ khi nhập công thức là: A. dấu * B. dấu / C. dấu ? D. dấu =

15/ Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô A3 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2. Công thức tính nào sau đây là đúng? A. = (A3+D2)*E2 B. = A3*E2 + D2 C. = A3 + D2*E2 D. = (A3 + D2)E216/ Kí hiệu nào sau đây được

17/ Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn giữ phím nào để lần lượt chọn các khối tiếp theo? A. Shift B. Ctrl C. Alt D. Enter. Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối liên tiếp nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn giữ phím nào để lần lượt chọn các khối tiếp theo? A. Shift B. Ctrl C. Alt D. Enter.

18/ Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô B2 và B5, sau đó chia với giá trị trong ô C3. Công thức nào trong số các công thức sau là đúng? A. =(B2+B5)/C3 B. (B2+B5)C3 C. =(B2+B5)*C3 D. =(B2+B5*C3)