Thể Lệ tham gia và Cơ cấu giải thưởng lô tô – lô tô cặp

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XSKT ĐIỆN BIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 06 tháng3 năm 2019

THỂ LỆ

THAM GIA DỰ THƯỞNG CÁC LOẠI HÌNH XỔ SỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-XSKT, ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên về việc “Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình xổ số”)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Các loại hình sản phẩm xổ số kiến thiết (XSKT):

1- Xổ số kiến thiết miền Bắc( Xổ số truyền thống).

2- Xổ số Lô tô.

3- Xổ số Lô tôtự chọn cặp số.

4- Xổ số Bóc biết kết quả ngay (BKQN).

Điều 2: Phạm vi áp dụng:

– Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3: Đối tượng tham gia dự thưởng và điều kiện được tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết:

– Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số là công dân Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

– Phải là người đủ 18 tuổi trở lên.

– Không phải là người hạn chế về năng lực về hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cách thức tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết( XSKT).

I. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số Lô tô:

Xổ số Lô tô là loại hình xổ số kiến thiết mà người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số, mệnh giá vé mà mình ưa thích để tham gia dự thưởng. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành, quay số mở thưởng.

Xổ số Lô tô do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành gồm: Xổ số Lô tô 2 số, xổ số Lô tô 3 số.

1. Cách thức tham gia dự thưởng:

Khách hàng tự lựa chọn những số tham gia dự thưởng mà mình ưa thích để mua vé tham gia dự thưởng. Vé xổ số Lô tô được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên in sẵn mệnh giá vé gồm hai phần: Phần cuống vé và phần thân vé. Khi người tham gia dự thưởng cho biết số mình lựa chọn, đại lý xổ số của Công ty sẽ ghi vào phần cuống vé và phần thân vé đúng với các ô tương ứng, phần thân vé giao cho khách hàng, phần cuống vé nộp về Công ty hoặc Tổng đại lý trước giờ quy định để kiểm đếm, xác nhận doanh số, những số dự thưởng đã ghi, số vé trúng thưởng và giá trị trúng thưởng trước sự giám sát chứng kiến của Hội đồng xổ số kiến thiết theo quy chế. Việc xác định kết quả trúng thưởng căn cứ vào kết quả quay số mở thưởng XSKT Miền Bắc cùng ngày.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành các loại xổ số Lô tô như sau: Xổ số Lô tô 2 số và xổ số Lô tô 3 số.

1.1 – Xổ số Lô tô 2 số:

– Lô tô 2 số là hình thức xổ số tự chọn 2 số tự nhiên từ số 00 đến số 99. Khách hàng mua vé tự lựa chọn 2 số để dự thưởng so với 2 số cuối theo thứ tự hàng chục, hàng đơn vị của giải Đặc biệt được mở thưởng cùng ngày.

Ví dụ: Bạn chọn Lô tô 2 số là số 35 Đại lý ghi vào phần cuống vé và phần thân vé như sau:

2 số

/

3

5

/

3

5

Phần cuống vé

Phần thân vé

1.2 – Xổ số Lô tô 3 số:

– Lô tô 3 số là hình thức xổ số tự chọn 3 số tự nhiên từ số 000 đến số 999. Khách hàng mua vé tự lựa chọn 3 số để dự thưởng so với 3 số cuối theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của giải Đặc biệt được mở thưởng cùng ngày.

Ví dụ: Bạn chọn Lô tô 3 số là số 935 Đại lý ghi vào phần cuống vé và phần thân vé như sau:

3 số

9

3

5

9

3

5

Phần cuống vé

Phần thân vé

(*) Đại lý phải ghi đúng dòng, đúng cột, đúng số đã chọn của người tham gia dự thưởng và phải ghi bằng mực xanh, đen (không được ghi bằng mực đỏ). Để tránh nhầm lẫn và sửa chữa tờ vé các ô trống không ghi số dự thưởng Đại lý phải gạch ngang .

2. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng:

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên sử dụng kết quả mở thưởng XSKT miền Bắc được mở thưởng cùng ngày để công bố kết quả vé trúng thưởng cho loại hình vé xổ số Lô tô các loại.

– Khi có kết quả số xổ số truyền thống mở thưởng cùng ngày của Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc, khách hàng đối chiếu số dự thưởng và giải tương ứng được ghi trên tờ vé mà mình đã mua hàng chục, hàng đơn vị (nếu là 2 số); hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị (nếu là 3 số); so với 2, 3 số cuối của giải Đặc biệt được mở thưởng cùng ngày.

Xổ số Lô tô 2 số: Vé trúng thưởng xổ số Lô tô 2 số phải đúng với 2 số cuối của giải Đặc biệt (hàng chục, hàng đơn vị) mở thưởng cùng ngày.

Xổ số Lô tô 3 số: Vé trúng thưởng xổ số Lô tô 3 số phải đúng với 3 số cuối của giải đặc biệt (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) mở thưởng cùng ngày.

3. Cơ cấu giải thưởng:

3.1 – Xổ số Lô tô 2 số:

Loại hình xổ số Lô tô 2 số trúng thưởng trả gấp 65 lần giá trị vé mua.

3.2 – Xổ số Lô tô 3 số:

Loại hình xổ số Lô tô 3 số trúng thưởng trả gấp 400 lần giá trị vé mua.

II. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số Lô tô tự chọn cặp số

Xổ số Lô tô tự chọn cặp số là loại hình xổ số kiến thiết mà người mua được quyền lựa chọn 2, 3 hoặc 4 cặp chữ số, mệnh giá vé mà mình ưa thích để tham gia dự thưởng. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành, quay số mở thưởng.

Xổ số Lô tô tự chọn cặp số do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành gồm: Lô tô cặp 2 số, Lô tô cặp 3 số, Lô tô cặp 4 số so với 27 lần quay.

1. Cách thức tham gia dự thưởng:

Khách hàng tham dự lựa chọn những những cặp số, dự thưởng mà mình ưa thích để mua vé tham gia dự thưởng. Vé xổ số Lô tô cặp số được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên in sẵn mệnh giá vé gồm hai phần: Phần cuống vé và phần thân vé. Khi người tham gia dự thưởng cho biết các cặp số mình lựa chọn, đại lý xổ số của Công ty sẽ ghi các cặp số vào phần cuống vé và phần thân vé đúng với các ô tương ứng, phần thân vé giao cho khách hàng, phần cuống vé nộp về Công ty hoặc Tổng đại lý trước giờ quy định để kiểm đếm, xác nhận doanh số, những số dự thưởng đã ghi, số vé trúng thưởng và giá trị trúng thưởng trước sự giám sát chứng kiến của Hội đồng xổ số kiến thiết theo quy chế . Việc xác định kết quả trúng thưởng căn cứ vào kết quả quay số mở thưởng XSKT miền Bắc cùng ngày.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành các loại xổ số Lô tô tự chọn cặp số như sau: Lô tô cặp 2 số, Lô tô cặp 3 số, Lô tô cặp 4 số.

1.1 – Lô tô cặp 2 số:

– Lô tô tự chọn cặp 2 số là hình thức xổ số chọn 2 cặp số gồm 2 số tự nhiên từ số 00 đến số 99. Khách hàng mua vé tự lựa chọn 2 cặp số, mỗi cặp số gồm 02 chữ số ( hàng chục hàng đơn vị) và được đem so với hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả các giải thưởng XSKT miền Bắc được quay số cùng ngày (27 giải)

VD: Bạn mua Lô tô cặp 2 số là số 14 và 11 Đại lý ghi vào phần cuống vé và phần thân vé như sau:

14

11

14

11

Phần cuống vé

Phần thân vé

1.2 – Lô tô cặp 3 số:

– Lô tô tự chọn 3 cặp số là hình thức xổ số chọn 3 cặp số gồm 2 số tự nhiên từ số 00 đến số 99. Khách hàng mua vé tự lựa chọn 3 cặp số, mỗi cặp số gồm 02 chữ số ( hàng chục hàng đơn vị) và được đem so với hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả các giải thưởng XSKT miền Bắc được quay số cùng ngày (27 giải)

VD: Bạn mua Lô tô cặp 3 số là số 12, 03 và 89. Đại lý ghi vào phần cuống vé và phần thân vé như sau:

12

03

89

12

03

89

Phần cuống vé

Phần thân vé

1.3 Lô tô cặp 4 số:

– Lô tô tự chọn cặp 4 số là hình thức xổ số chọn 4 cặp số gồm 2 số tự nhiên từ số 00 đến số 99. Khách hàng mua vé tự lựa chọn 4 cặp số Mỗi cặp số gồm 02 chữ số (hàng chục hàng đơn vị) và được đem so với hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả các giải thưởng XSKT miền Bắc được quay số cùng ngày (27 giải)

VD: Bạn mua Lô tô cặp 4 số là 14, 11, 91 và 27 Đại lý ghi vào phần cuống vé và phần thân vé như sau:

14

11

91

27

14

11

91

27

Phần cuống vé

Phần thân vé

(*) Đại lý phải ghi đúng dòng, đúng cột, đúng 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số đã chọn của người tham gia dự thưởng và phải ghi bằng mực xanh, đen (không được ghi bằng mực đỏ). Để tránh nhầm lẫn và sửa chữa tờ vé các ô trống không ghi số dự thưởng Đại lý phải gạch ngang.

2. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng:

– Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên sử dụng kết quả mở thưởng XSKT miền Bắc được mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút trong ngày để công bố kết quả vé trúng thưởng cho loại hình vé xổ số Lô tô tự chọn cặp số các loại.

– Khi có kết quả xổ số truyền thống mở thưởng cùng ngày của Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Khách hàng đối chiếu các cặp số dự thưởng và giải tương ứng(Cặp 2 số, cặp 3 số, cặp 4 số) được ghi trên tờ vé mà mình đã mua với hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả các giải được mở thưởng cùng ngày (27 giải).

– Các cặp số khách hàng đã mua trùng nhiều lần với kết quả mở thưởng XSKT miền Bắc cùng ngày, chỉ được tính giá trị 1 lần theo cơ cấu giải thưởng.

2.1 – Lô tô cặp 2 số:

– Vé trúng thưởng là những vé có 2 cặp số dự thưởng trùng với 2 số cuối của tất cả các giải mở thưởng cùng ngày.

– Mua vé loại 2 cặp số chỉ có giá trị đối chiếu kết quả và nhận giá trị giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng loại Lô tô 2 cặp số.

2.2 – Lô tô cặp 3 số:

– Vé trúng thưởng là những vé có 3 cặp số dự thưởng trùng với 2 số cuối của tất cả các giải mở thưởng cùng ngày.

– Mua vé loại 3 cặp số chỉ có giá trị đối chiếu kết quả và nhận giá trị giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng loại Lô tô 3 cặp số.

2.3 – Lô tô cặp 4 số:

– Vé trúng thưởng là những vé có 4 cặp số dự thưởng trùng với 2 số cuối của tất cả các giải mở thưởng cùng ngày.

– Mua vé loại 4 cặp số chỉ có giá trị đối chiếu kết quả và nhận giá trị giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng loại Lô tô 4 cặp số.

3. Cơ cấu giải thưởng:

– Loại 2 cặp số, trúng thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua.

– Loại 3 cặp số, trúng thưởng gấp 40 lần giá trị vé mua.

– Loại 4 cặp số, trúng thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua.

Điều 6: Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng XSKT của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

1. Trách nhiệm:

– Khách hàng tham gia mua vé XSKT có trách nhiệm tuân thủ thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số kiến thiết Điện Biên và các quy định của nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số.

– Bảo quản tờ vé số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số đúng theo quy định.

– Khi trúng thưởng khách hàng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo đúng quy định tại thể lệ.

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của Nhà nước.

2. Quyền lợi:

– Khách hàng được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên, hoặc các đại lý thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo quy định.

– Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật…) không thể trực tiếp tham gia lính thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng,

– Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân

– Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định tại thể lệ tham gia dự thưởng của XSKT Điện Biên.

Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

1. Trách nhiệm:

– Việc phát hành các loại hình XSKT phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số.

– Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành.

– Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng.

– Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng.

– Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về các loại hình xổ số do Công ty phát hành.

-Thông báo kết quả mở thưởng XSKT có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty, loại hình sản phẩm, giá vé, ký hiệu bộ vé, ngày và nơi quay số mở thưởng rộng rãi cho các Tổng đại lý, Đại lý và khách hàng biết.

– Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo quy định cho khách hàng trúng thưởng các loại hình xổ số do Công ty phát hành.

– Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng.

2. Quyền hạn:

Thẩm tra tính xác thực của tờ vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo đúng quy định. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin có liên quan đến tờ vé XSKT có nghi ngờ là gian lận.

– Trong trường hợp không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng các loại hình xổ số biết.

– Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến công tác phát hành, kinh doanh xổ số của Công ty.

– Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé không hợp lệ, sai qui định của Nhà nước và Công ty, những vé gian lận.

– Đối với những hành vi có ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng, Công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 8: Những khuyến cáo đối với những người tham gia dự thưởng:

Tham gia dự thưởng XSKT mang tính chất vui chơi giải trí “ ích nước, lợi nhà”. Không nên xác định làm giầu từ mua xổ số.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình Xổ số được phổ biến rộng rãi trong toàn Công ty, các Tổng đại lý, Đại lý xổ số và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng các loại hình Xổ số Điện Biên.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ.

Người tham gia dự thưởng, các Tổng đại lý, Đại lý xổ số và các phòng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty thực hiện theo đúng thể lệ này./.

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KT ĐIỆN BIÊN