Thực đơn

THỊ ỦY QUẢNG TRỊ

– Địa chỉ: 33 Ngô Quyền – Thị xã Quảng Trị – Quảng Trị – Điện thoại: 3862614

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL CƠ QUAN DI ĐỘNG Văn Ngọc Lãm Bí thư, Chủ tịch HĐND 3861320 0913442829 vanngoclam@quangtri.gov.vn Nguyễn Quang Lâm Phó bí thư 3861045 0913456216 nguyenquanglam@quangtri.gov.vn Nguyễn Thị Mai Anh Phó bí thư, Chủ tịch UBND Võ Hải Linh UVTV- Trưởng BTC 3501433 0905861758 Lê Thanh Tâm UVTV-Trưởng ban TG-DV-GĐ TT CT thị xã 3861130 0945393009 Bùi Thị Hồng Loan UVTV- Chủnhiệm UBKT 3861217 0912279485 Phạm Thành Khuê UVTV- Chủ tịch UBMT 0919510898 Trần Văn Tiến Q Tr.Ban DV 3862020 0976607555 Trần Xuân Thanh UVTV- Trưởng Công an 0906448567 Trần Hùng Khanh UVTV- Chỉ huy trưởng QS 0946343444 Trần Thanh Tuấn Chánh VP 3701009 0916807111 Nguyễn Thành Luân Bí thư Thị đoàn

HĐND & UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

– Địa chỉ: 295 Trần Hưng Đạo – TX Quảng Trị – Quảng Trị – Điện thoại: (0233) 3861226 – Fax: 0233 3662829 – Email: quangtri@quangtri.gov.vn – Website: http://thixaquangtri.quangtri.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email Cơ quan Di động Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị 1 Nguyễn Thị Mai Anh Chủ tịch UBND 0942.042.559 nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn 2 Lê Phương Bắc Phó chủ tịch UBND 0913.499.225 lephuongbac@quangtri.gov.vn 3 Nguyễn Hồng Sơn Phó chủ tịch UBND 0915.360.009 nguyenhongson2@quangtri.gov.vn Văn phòng HĐND – UBND 1 Nguyễn Xuân Tăng Chánh Văn phòng 0918.996.777 nguyenxuantang@quangtri.gov.vn 2 Lê Văn Tâm Phó Chánh Văn phòng 0948.167.222 levantam@quangtri.gov.vn 3 Trần Thị Loan Phó Chánh Văn phòng 0917.076.246 tranthiloan@quangtri.gov.vn 4 Nguyễn Thị Dụy Kế toán 0914.303.225 nguyenthiduy@quangtri.gov.vn 5 Lê Thị Phương Thúy Chuyên viên 0914.050.357 lethiphuongthuy@quangtri.gov.vn 6 Văn Thị Hải Yến Văn thư 0946.101.567 vanthutxqt@quangtri.gov.vn 7 Phạm Thúy Lan Chuyên viên 0934.902.000 phamthuylan@quangtri.gov.vn 8 Nguyễn Thị Thùy Chuyên viên 0917.917.207 nguyenthithuy2@quangtri.gov.vn 9 Nguyễn Thị Phương Thanh Chuyên viên 0914.895.967 nguyenthiphuongthanh1@quangtri.gov.vn 10 Nguyễn Nữ Linh Tâm Chuyên viên 0943.090.123 nguyennulinhtam@quangtri.gov.vn Phòng Tư pháp 1 Hoàng Thị Nhi Trưởng phòng 0913.861.051 hoangthinhi@quangtri.gov.vn 2 Vũ Nguyễn Quỳnh Chi Phó Trưởng phòng 0914.762.567 vunguyenquynhchi@quangtri.gov.vn 3 Bùi Ngọc Hoàng Chuyên viên 0947.530.777 buingochoang@quangtri.gov.vn 4 Nguyễn Hoàng Sơn Trang Chuyên viên 0945.157.945 nguyenhoangsontrang@quangtri.gov.vn Phòng Kinh tế 1 Nguyễn Thị Trác Diễm Trưởng phòng 0968.866.896 nguyenthitracdiem@quangtri.gov.vn 2 Trần Chí Hưng Chuyên viên 0915.360.200 tranchihung@quangtri.gov.vn 3 Nguyễn Xuân Hiền Chuyên viên 0949.211.246 nguyenxuanhien@quangtri.gov.vn 4 Nguyễn Thị Tuyết Minh Chuyên viên 0848.258.357 nguyenthituyetminh@quangtri.gov.vn Phòng Tài nguyên & Môi trường 1 Lê Phước Chưởng Trưởng phòng 0914.858.128 lephuocchuong @quangtri.gov.vn 2 Hoàng Ánh Sáng Phó Trưởng phòng 0911.308.333 hoanganhsang@quangtri.gov.vn 3 Nguyễn Châu Thành Chuyên viên 0947.947.027 nguyenchauthanh@quangtri.gov.vn 4 Trần Anh Ngọc Dũng Chuyên viên 0913.485.031 trananhngocdung@quangtri.gov.vn 5 Lê Thanh Tùng Chuyên viên 0948.160.888 lethanhtung@quangtri.gov.vn Phòng Nội vụ 1 Nguyễn Hoàng Trưởng phòng 0913.144.027 nguyenhoang@quangtri.gov.vn 2 Lê Quang Thuận Phó Trưởng phòng 0947.181.333 lequangthuan.tu@quangtri.gov.vn 3 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên 0916.872.277 nguyenthiphuong2@quangtri.gov.vn 4 Nguyễn Thị Bích Chuyên viên 0918.347.612 nguyenthibich3@quangtri.gov.vn 5 Đoàn Thị Diệu Ánh Chuyên viên 0943.921.363 doanthidieuanh@quangtri.gov.vn 6 Lê Thị Diễm Ngọc Viên chức 0905.015.123 lethidiemngoc@quangtri.gov.vn Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng phòng 0978.631.705 nguyenvanhoang@quangtri.gov.vn 2 Lê Văn Vỹ Phó Trưởng phòng 0914.579.129 levanvy@quangtri.gov.vn 3 Nguyễn Minh Duyết Chuyên viên 0986.571.611 nguyenminhduyet@quangtri.gov.vn 4 Hoàng Nhật Linh Chuyên viên 0946.201.777 hoangnhatlinh@quangtri.gov.vn 5 Lê Thị Bình Chuyên viên 0942.777.026 lethibinha.yt@quangtri.gov.vn Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội 1 Hồ Minh Đạo Trưởng phòng 0914.205.203 hominhdao@quangtri.gov.vn 2 Thái Thị Diệu Quỳnh Phó Trường phòng 0852.630.219 thaithidieuquynh@quangtri.gov.vn 3 Thái Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 0944.241.277 thaithithanhnhanh@quangtri.gov.vn 4 Trần Thị Tuyết Chuyên viên 0945.455.111 tranthituyet2@quangtri.gov.vn 5 Văn Thị Ngọc Hạnh Chuyên viên 0946.632.064 vănthingochanh@quangtri.gov.vn 6 Trịnh Đình Quang Chuyên viên 0911.469.234 trinhdinhquang@quangtri.gov.vn Thanh tra 1 Lê Quang Trí Q. Chánh Thanh tra 0947.932.859 lequangtri@quangtri.gov.vn 2 Trần Xuân Hưởng Phó Chánh Thanh tra 0917.372.111 tranxuanhuong@quangtri.gov.vn 3 Phan Thị Thùy Trang Thanh tra viên 0914.126.608 phanthithuytrang2@quangtri.gov.vn 4 Phạm Như Tuấn Kế toán 0941.351.368 phamnhutuan@quangtri.gov.vn Phòng Giáo dục & Đào tạo 1 Nguyễn Lam Giang Trưởng phòng 0979.192.888 Nguyenlamgiang.th@quangtri.gov.vn 2 Cao Nguyên Vũ Phó Trưởng phòng 0232.212.292 caonguyenvu@quangtri.gov.vn 3 Hồ Sỹ Quốc Phó Trưởng phòng 0366.927.333 hosyquoc@quangtri.gov.vn 4 Đỗ Thị Liên Chuyên viên 0915.036.476 dothilien@quangtri.gov.vn 5 Phan Thị Loan Chuyên viên 0942.070.234 Phanthiloan2.thcs@quangtri.gov.vn 6 Nguyễn Thắng Kế toán 0914.207.919 nguyenthang@quangtri.gov.vn Phòng Y tế 1 Nguyễn Lương Thịnh Trưởng phòng 0888.181.788 nguyenluongthinh@quangtri.gov.vn 2 Lê Thành Nhân Chuyên viên 0947.181.669 lethanhnhan@quangtri.gov.vn Phòng Quản lý Đô thị 1 Nguyễn Đức Quang Trưởng phòng 0912.132.982 nguyenducquang@quangtri.gov.vn 2 Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng phòng 0905.372.919 nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn 3 Lê Đình Tấn Phó Trưởng phòng 0914.149.111 ledinhtan2@quangtri.gov.vn 4 Phạm Minh Chuyên viên 0947.632.777 phamminh@quangtri.gov.vn 5 Lý Quang Hào Chuyên viên 0913.227.909 lyquanghao@quangtri.gov.vn 6 Trần Khánh Huyền Chuyên viên 0378.052.352 trankhanhhuyen@quangtri.gov.vn Phòng Văn hóa – Thông tin 1 Ngô Thị Thanh Hải Trưởng phòng 0915.652.249 ngothithanhhai@quangtri.gov.vn 2 Nguyễn Quang Trị Phó trưởng phòng 0915.307.379 nguyenquangtri@quangtri.gov.vn 3 Nguyễn Hoàng Thạch Chuyên viên 0947.020.111 nguyenhoangthach@quangtri.gov.vn Các đơn vị sự nghiệp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất 1 Nguyễn Hữu Giám đốc 0914.068.650 nguyenhuu@quangtri.gov.vn 2 Lê Hữu Thắng Phó Giám đốc 0983.073.098 Lehuuthang2@quangtri.gov.vn 3 Hoàng Ngọc Lân Phó Giám đốc 0915.301.905 hoangngoclan@quangtri.gov.vn 4 Nguyễn Mạnh Trung Kỹ thuật 0913.456.377 Nguyenmanhtrung@quangtri.gov.vn 5 Nguyễn Hữu Độ Kỹ thuật 0949.324.555 nguyenmanhtrung@quangtri.gov.vn 6 Võ Thị Mai Kế toán trưởng 0905.955.442 vothimai@quangtri.gov.vn 7 Cao Viết Anh Kế toán 0964.555.345 caovietanh@quangtri.gov.vn 8 Trần Việt Hưng Kỷ thuật 0969.524.357 tranviethung@quangtri.gov.vn 9 Lê Bích Ngọc Kỷ thuật 0935.932.942 lebichngoc@quangtri.gov.vn 10 Trần Hoài Văn Kỷ thuật 0948.222.347 tranhoaivan@quangtri.gov.vn 11 Nguyễn Hữu Hoài Kỷ thuật 0913.438.444 nguyenhuuhoai@quangtri.gov.vn 12 Võ Văn Anh Tuấn Kỷ thuật 0947.983.369 vovananhtuan@quangtri.gov.vn 13 Nguyễn Minh Trí Kỷ thuật 0979.332.919 nguyenminhtri1@quangtri.gov.vn 14 Lê Minh Hoàn Kỷ thuật 0947.552.009 leminhhoan@quangtri.gov.vn 15 Lê Thị Yến Nhi Kế toán 0935.486.855 lethiyennhi@quangtri.gov.vn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên 1 Lê Vĩnh Hà Phó Giám đốc – PT 0986.268.605 levinhha@quangtri.gov.vn 2 Nguyễn Quang Yển Tổ trưởng tổ ĐT nghề 0914.173.309 nguyenquangyen.tthn@quangtri.gov.vn 3 Đào Văn Câu Tổ trưởng tổ HC-TH 0914.725.036 daovancau.tthn@quangtri.gov.vn 4 Lê Quang Khanh Tổ phó tổ HC-TH 0363.790.366 lequangkhanh.gdtx@quangtri.gov.vn 5 Hoàng Thị Diệu Thanh Tổ phó tổ ĐT nghề 0919.975.447 hoangthidieuthanh.tthn@quangtri.gov.vn 6 Nguyễn Ngọc Sơn Tổ phó tổ ĐT nghề 0974.099.345 nguyenngocson.tthn@quangtri.gov.vn 7 Văn Công Hoàng Giáo viên 0915.071.564 vanconghoang.tthn@quangtri.gov.vn 8 Võ Lê Anh Chương Giáo viên 0915.081.168 voleanhchuong.tthn@quangtri.gov.vn 9 Lê Quang Trung Giáo viên 0921.248.795 lequangtrung.tthn@quangtri.gov.vn 10 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên 0935.261.933 nguyenthanhtung.tthn@quangtri.gov.vn 11 Trần Hồng Nam Giáo viên 0905.799.722 tranhongnam.tthn@quangtri.gov.vn 12 Lê Thị Thảo Hiền Giáo viên 0918.856.858 lethithaohien.tthn@quangtri.gov.vn 13 Lê Thị Hoa Huệ Giáo viên 0849.764.458 lethihoahue.tthn@quangtri.gov.vn 14 Đặng Thị Lập Giáo viên 0942.321.010 dangthilap.gdtx@quangtri.gov.vn 15 Nguyễn văn Tựu Giáo viên 0917.245.867 nguyenvantuu.tthn@quangtri.gov.vn 16 Lê Thanh Nhàn Giáo viên 0915.515.005 lethanhnhan.tthn@quangtri.gov.vn 17 Lê Thị Kim Nhạn Giáo viên 0852.901.345 lethikimnhan@quangtri.gov.vn 18 Hoàng Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0949.642.795 hoangthimyle@quangtri.gov.vn 19 Nguyễn Hữu Thú Giáo viên 0916.858.027 nguyenhuuthu.tthn@quangtri.gov.vn 20 Nguyễn Thị Mùi Giáo viên 0985.584.119 nguyenthimui.gdtx@quangtri.gov.vn 21 Lê Thị Thu Thủy Nhân viên 0974.068.069 lethithuthuy.tthn@quangtri.gov.vn 22 Lê Thị Thu Thanh Nhân viên 0905.805.030 lethithuthanh.tthn@quangtri.gov.vn 23 Văn Thị Tân Nhân viên 0914.013.595 vanthitan.gdtx@quangtri.gov.vn 24 Võ Thị Thu Hằng Nhân viên 0914.166.690 vothithuhang.gdtx@quangtri.gov.vn 25 Đỗ Văn Khoa Nhân viên 0917.117.063 dovankhoa@quangtri.gov.vn 26 Nguyễn Thị Phượng Nhân viên 0914.607.456 nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao 1 Trần Trúc Liêm Giám đốc 0911.468.069 trantrucliem@quangtri.gov.vn 2 Trương Thế Hưng Phó gíam đốc 0944.505.225 trươngthehung@quangtri.gov.vn 3 Văn Thị Ngọc Lan Phó giám đốc 0948.501.222 vănthingoclan@quangtri.gov.vn 4 Nguyễn Duy Hùng Chuyênviên 0909.527.678 nguyenduyhung@quangtri.gov.vn 5 Lê Thị Quế Thư viện viên 0942.797.724 lethique@quangtri.gov.vn 6 Dương Thị Thu Biên tập viên 0911.390.449 duongthithu@quangtri.gov.vn 7 Trương Thị Thúy Kiều Hướng dẫn viên 0913.504.557 truongthithuykieu@quangtri.gov.vn 8 Lê Công Tuấn Kế toán 0912.862.234 lecongtuan@quangtri.gov.vn 9 Đoàn Thị Khánh Huyền Biên tập viên 090.5404.423 doanthikhanhhuyen@quangtri.gov.vn 10 Trần Thị Lệ Truyền Phóng viên 0913.190.234 tranthiletruyen@quangtri.gov.vn 11 Mai Bình Nguyên Kỷ thuật 0813.030.345 maibinhnguyen@quangtri.gov.vn 12 Phan Văn Quý Kỷ thuật 0985.181.124 Phanvanquy2@quangtri.gov.vn 13 Lê Thị Vân Chuyên viên 0943.120.678 lethivan@quangtri.gov.vn 14 Võ Thịnh Nhân viên 0914.223.234 vothinh@quangtri.gov.vn 15 Nguyễn Bá Lam Nhân viên 0914.744.252 nguyenbalam@quangtri.gov.vn 16 Hoàng Văn Đệ Nhân viên 0947.020.111 hoangvande@quangtri.gov.vn Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp – Khuyến công và Dịch vụ công ích 1 Nguyễn Hữu Giám đốc 0914.068.650 gdttptccnqti@quangtri.gov.vn 2 Bùi Hữu Hiếu Phó Giám đốc 0914.090.506 buihuuhieu@quangtri.gov.vn 3 Lê Thị Thu Thảo Kế toán 0917.206.559 lethithuthao@quangtri.gov.vn 4 Võ Tuấn Anh Chuyên viên 0914.979.083 votuananh1@quangtri.gov.vn 5 Hồ Thị Lài Chuyên viên 0944.917.111 hothilai3@quangtri.gov.vn 6 Lê Chí Thành Chuyên viên 0914.936.678 lechithanh@quangtri.gov.vn Ban quản lý chợ 1 Lê Công Kha Trưởng BQL chợ 0935.599.515 lecongkha@quangtri.gov.vn

Xem ngay:  Thành phố Bắc Kạn: Phấn đấu được công nhận là đô thị loại II vào năm 2030