Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đến năm 2025 – tỉnh Đồng Nai

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

TỶ LỆ 1/5000

THỊ TRẤN VĨNH AN

HUYỆN VĨNH CỬU – TỈNH ĐỒNG NAI

PHẦN I

LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH

QUY HOẠCH CHUNG TỶ LỆ 1/5000 THỊ TRẤN VĨNH AN

1. Sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh An

Vĩnh An là thị trấn huyện lỵ cách thành phố Biên Hòa khoảng 20km về phía Bắc, vì vậy sự phát triển của thị trấn Vĩnh An chịu tác động của đô thị lớn;

Với diện tích khoảng 3.294 ha đất lập điều chỉnh quy hoạch chung hiện nay (so với quy hoạch chung của thị trấn vào năm 1997 có diện tích là 410ha),mặc dù sức thu hút đầu tư phát triển của thị trấn nhìn chung còn chậm nhưng cũng đã đặt ra những yêu cầu cấp bách phải điều chỉnh quy hoạch chung cho phù hợp với nhu cầu xây dựng của địa phương, yêu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Thực tế, Thị trấn Vĩnh An đã được lập quy hoạch chung xây dựng từ năm 1996-1997, và được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo quyết định số 3133/QĐ-UBT vào ngày 12/09/1997, định hướng cho việc phát triển không gian và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chung cho tòan thị trấn đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện quy hoạch đã diễn ra hơn 10 năm, nhiều công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được xây dựng như công trình hành chính, công trình công cộng cấp huyện, cụm CN – TTCN, các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường tỉnh 761, 762, 767, 768 đi qua trên địa bàn thị trấn, các công trình nhà ở của nhân dân tự xây dựng cũng đã góp phần cải thiện bộ mặt kiến trúc xây dựng của thị trấn. Chính vì vậy, đòi hỏi phải điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh An, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu, và là cơ sở cho việc nâng cấp thị trấn Vĩnh An lên đô thị loại 4 vào giai đoạn 2015 – 2020.

Ngoài ra, thời gian thực hiện điều chỉnh phù hợp với quyết định 132/HĐBT và thông tư liên bộ 31/TT-UB quy định sau 5 năm cần phải điều chỉnh quy hoạch chung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Vĩnh Cửu, Phòng Công Thương huyện Vĩnh Cửu, Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Miền Nam thực hiện triển khai lập kế họach điều chỉnh quy họach chung thị trấn Vĩnh An.

2. Căn cứ thiết kế

Luật quy họach đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5,số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về việc thẩm định, phê duyệt và quản lý quy họach đô thị;

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây Dựng;

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 29/04/2009 về việc phân cấp, ủy quyền trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Thông tư số 10/2010/TT – BXD ngay 11/8/2010 về quy định hồ sơ của từng lọai quy họach đô thị;

Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/05/2008 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Quyết định số 3133/QĐ-UBT ngày 12/09/1997 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch cải tạo và xây dựng thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Quyết định số 4535/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Quyết định số 1975/QĐ-UBT ngày 25/05/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường DT767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của UBND huyện Vĩnh Cửu;

Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 06/07/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Phê duỵêt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai vể việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh An tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Thông báo số 487/TB-UBND của UBND huyện Vĩnh cửu ngày 11 tháng 10 năm 2010 có ý kiến kết luận của chủ tịch UBND huyện tại buổi họp thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh An;

Biên bản họp số 42/BB-SXD ngày 23/07/2010 của Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xét duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vĩnh An đến năm 2020, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010 – 2020;

Thông báo số 7068/TB-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 14/10/2011, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tại cuộc họp thông qua hồ sơ Quy hoạch chung thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu;

Thông báo số 919/SXD-QLĐT ngày 05/06/2012 của Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TL 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Thông báo số 1470/SXD-QLĐT ngày 14/08/2012 của Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TL 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Biên bản thẩm định số 919/SXD-QLQH ngày 05/06/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Biên bản hẩm định số 1470/SXD-QLQH ngày 14/08/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc Đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Các kết qủa điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, hải văn, địa chất, hiện trạng kinh tế, xã hội và các số liệu, tài liệu khác có liên quan;

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, 1/5000;

Hợp đồng số 113/09 HĐ – ACSA ngày 14 tháng 12 năm 2009 về việc điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn huyện lỵ Vĩnh An giữa UBND huyện Vĩnh Cửu và Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Miền Nam – ACSA.

Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án.

Cụ thể hóa vai trò, nhiệm vụ của đô thị Vĩnh An trong quy hoạch vùng tỉnh, vùng thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của vùng huyện Vĩnh Cửu.

Định hướng không gian phát triển đô thị, xác định hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khung xây dựng đồng bộ phù hợp với xu thế phát triển của từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng cảnh quan đô thị đảm bảo sự phát triển bền vững, bảo vệ tốt môi sinh, môi trường.

Đề xuất phương án quy hoạch trên cơ sở cân đối hài hoà giữa mở rộng quy mô xây dựng với yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng và các hoạt động kinh tế khác với việc bảo tồn, giữ gìn các di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Tạo cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết xây dựng, tạo môi trường đầu tư, quản lý đất đai và quản lý xây dựng.

PHẦN II

TÓM TẮT NỘI DUNG QHC TT VĨNH AN NĂM 1997 VÀ

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

NỘI DUNG QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN VĨNH AN NĂM 1997

1. Tính chất – Chức năng

Thị trấn Vĩnh An là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, du lịch và an ninh quốc phòng của huyện Vĩnh Cửu.

2. Dân số và lao động

Dân số toàn thị trấn: khoảng 11.000 người (số liệu thống kê năm 1989).

Dân số tăng tự nhiên: 2,1%

Lao động phi nông nghiệp chiếm 63%

Lao động nông nghiệp chiếm 37%.

3. Phạm vi nghiên cứu

Khu vực dự kiến xây dựng thị trấn huyện lị của huyện Vĩnh Cửu nằm trên địa bàn phường Cây Gáo, có vị trí như sau:

Phía Bắc giáp sông Đồng Nai và hồ Trị An.

Phía Nam giới hạn bởi suối Cạn và hồ Đồng Lớn.

Phía Đông giáp huyện Thống Nhất.

Phía Tây giới hạn bởi nông trường nguyên liệu giấy (vùng giáp ranh 3 xã Trị An, Cây Gáo, và Vĩnh Tân).

Thị trấn sẽ có vị trí nằm ở trung độ của huyện, trên giao lộ 2 tuyến giao thông chính của huyện là TL 24 và TL 272, cách thành phố Biên Hòa khoảng 20km.

4. Các cơ sở kỹ thuật, quy mô dân số và quy mô đất đai

4.1 Quy mô dân số

Quy mô dân số thị trấn dự kiến đến năm 2015: 24.000-30.000 người.

4.2 Quy mô đất xây dựng đô thị

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản:

Diện tích cư trú bình quân: 12m2/người.

Tầng cao xây dựng nhà ở trung bình: 1,5 tầng.

Trong đó nhà 1 tầng: 42%; nhà 2 tầng: 42%; nhà 3-5 tầng: 16%.

Tiêu chuẩn đất dân dụng bình quân: 80-100m2/người.

Tiêu chuẩn đất công nghiệp: 3 m2/người.

Nhu cầu đất xây dựng đô thị.

Đất dân dụng : 240ha.

(Ứng với chỉ tiêu 80 m2/người cho 30.000 dân)

(Ứng với chỉ tiêu 100 m2/người cho 24.000 dân)

Đất công nghiệp

+ Đất xây dựng công trình công nghiệp, TTCN : 24ha

+ Đất kho tàng bến bãi : 6ha

Đất công trình cấp huyện

+ Trụ sở cơ quan quản lý nhà nước : 6ha

+ Đất công trình kinh tế, văn hoá, y tế và cây xanh TDTT : 16ha

Đất xây dựng trụ sở cơ quan công an, quân đội : 2ha

Rừng (vành đai cây xanh nghỉ ngơi du lịch) : 70ha

Đất khác

+ Ao hồ, sông suối : 10ha

+ Đất không xây dựng được : 6ha

+ Trạm xử lý nước thải : 2ha

+ Bãi rác : 2ha

+Nghĩa trang : 2ha

Đất dư trữ phát triển đô thị

+ Đất phát triên dân cư : 20ha

+ Đất phát triển công nghiệp : 10ha

Cân bằng đất đai khu dân dụng:

Các khu dân cư với mật độ cao: chiếm 50% với số dân cư trú 12.000 người

Các khu dân cư nhà vườn (mật độ thấp) chiếm 50% với số dân cư trú 12.000 người.

5. Phương án tổ chức quy hoạch xây dựng đô thị

Quy hoạch không gian kiến trúc:

Dự báo dân số thị trấn Vĩnh An tới năm 2015 sẽ được phát triển tới 24.000 người. Tổ chức quy hoạch xây dựng đô thị bảo đảm thỏa mãn các nhu cầu về làm việc, ở, nghỉ ngơi, đi lại, giải trí và vệ sinh môi trường cho dân cư.

Những thành phần tạo nên cơ cấu không gian đô thị tương lai bao gồm:

Khu vực sản xuất

Khu vực ở

Hệ thống trung tâm công cộng phục vụ

Hệ thống cây xanh công viên

Hệ thống đường giao thông chính, và các đường phố

Việc quy hoạch xây dựng đô thị cần đạt được các yêu cầu sau:

Tổ chức hợp lý các khu sản xuất

Hình thành các khu dân dụng dựa trên hệ thống các cấp phục vụ thuận lợi, hợp lý cho từng cụm nhà ở.

Phân bổ lại các cấp phục vụ của trung tâm công cộng để hợp lý về sử dụng và về quy hoạch không gian đô thị.

Hình thành mạng lưới đường phố thích hợp về mặt giao thông, đồng thời có tính đến sự hình thành bộ mặt kiến trúc đô thị theo yêu cầu của một huyện lỵ.

Cải thiện vi khí hậu và trạng thái vệ sinh môi trường bằng các biện pháp quy hoạch kiến trúc phù hợp với các giải pháp kỹ thuật đô thị.

6. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch chung năm 1997 của Thị trấn Vĩnh An.

Nhìn chung, trong quá trình hơn 10 năm thực hiện quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 1997, bộ mặt thị trấn đã có nhiều thay đổi. Các công trình xây dựng cơ bản đã và đang được đầu tư xây dựng trên mọi lĩnh vực phát triển đô thị. Trong đó các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như các công trình dịch vụ công công đô thị đã được chú trọng. Những công trình này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân trong địa bàn.

Về sử dụng đất tới năm 2011, trên địa bàn thị trấn không có biến đổi nhiều. Một phần diện tích đất nông nghiệp (20,89 ha) được chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp chủ yếu nhằm mục đích xây dựng thêm các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, các cơ sở văn hóa và giao thông.

Việc triển khai xây dựng các khu ở, các khu chức năng đô thị và các tuyến giao thông theo quy hoạch được phê duyệt năm 1997 chưa được chú trọng. Tuy nhiên, các tuyến đường liên tỉnh đi qua thị trấn như 767, 761, 762, 768 đã được xây dựng, đáp ứng được nhu cầu đi lại trong thị trấn huyện lị. Ngoài ra, đoạn đường liên tỉnh 767 đoạn từ cầu Vĩnh An đến ngã đắp tràn đã có dự án và chuẩn bị xây dựng lại thành đường đô thị lộ giới 33m, có dải cây xanh phân cách 2m.

Các khu chức năng đô thị như công viên thị trấn, sân vận động, trung tâm thương mại, cụm CN-TTCN … đều chưa được triển khai. Tiến độ thực hiện chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó nguồn vốn là một trong những trở ngại cho việc triển khai các dự án (nguồn: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thị trấn Vĩnh An).

Qua đó, có thể nhìn nhận việc thực hiện phát triển và quản lý đô thị theo đồ án QHC đã đước phê duyệt năm 1997 chưa đạt hiệu quả. Tuy nhiên, các dự án đơn lẻ được quan tâm phát triển theo điều kiện của địa phương đã góp phần nhỏ thay đổi diện mạo đô thị của thị trấn.