Với lời giải bài tập Unit 1 lớp 9: Skills 1 trong Unit 1: Local environment Tiếng Anh 9 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1.

Unit 1 lớp 9: Skills 1

Unit 1 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Local environment – Skills 1 – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other questions to find out the similarities and differences between your pictures. (Làm việc theo cặp. Một bạn nhìn vào bức tranh A, và bạn kia nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa những bức tranh.)

Gợi ý:

Picture APicture B SimilaritiesConical hat, string Differences

Blue string

Darker color

Pictures between layers

Pink string

Lighter color

No decoration

Hướng dẫn dịch:

Hình AHình B Sự giống nhauNón lá, dây Sự khác nhau

Dây màu xanh lam

Màu tối hơn

Hình ảnh giữa các lớp

Dây màu hồng

Màu sáng hơn

Không trang trí

2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. (Mi đã đi thăm làng Tây Hồ ở Huế. Bạn ấy quyết định kể cho cả lớp nghe những điều mình biết về nơi này)

Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs.(Đọc những thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với những nhan đề cụ thể.)

Hướng dẫn dịch:

1. Hiện trạng nghề thủ công

2. Địa điểm và lịch sử của làng nghề làm nón lá

3. Nón lá được làm như thế nào?

(A) Khi bạn nghĩ đến nón lá, điều đầu tiên bạn nghĩ đến chắc hẳn là Huế. Nghề làm nón lá là một nghề thủ công truyền thống đã tồn tại ở đó hàng trăm năm và có rất nhiều làng nghề thủ công như Dạ Lê, Phú Cam và Đốc Sơ. Tuy nhiên, Tây Hồ mới chính là làng nghề nổi tiếng nhất bởi vì đây là nơi khai sinh ra nón lá ở Huế. Đó là một ngôi làng nằm trên bờ sông Như Ý, cách thành phố Huế 12km.

(B) Chiếc nón lá trông đơn giản nhưng những người thợ thủ công phải làm theo 15 công đoạn, từ lúc vào rừng thu thập lá đến ủi lá, làm khung… Nón lá Huế luôn có 2 lớp lá. Những thợ thủ công phải khéo léo làm cho 2 lớp lá này thật mỏng. Điều đặc biệt đó là họ còn gắn thêm những bài thơ và tranh vẽ Huế vào giữa hai lớp lá đó, tạo nên chiếc nón “bài thơ” nổi tiếng.

(C) Nghề làm nón lá ở làng được thừa kế từ thế hệ này đến thế hệ khác bởi vì mọi người, dù già hay trẻ đều có thể tham gia vào quá trình làm nón. Đó là một nghề thủ công được nhiều người biết đến không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới.

1. C2. A3. B

3. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời câu hỏi)

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

2. How far is it from Tay Ho to Hue City?

3. What is the first stage of conical hat making?

4. What is special about the hat layers?

5. What is special about the bai tho conical hat?

6. Who can make conical hats?

Đáp án:

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

2. It’s 12 km from Hue City.

3. It’s going to the forest to collect leaves.

4. They’re very thin.

5. It has poems and paintings of Hue between the two layers.

6. Everybody can, young or old.

Giải thích:

1. Thông tin: However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. (Tuy nhiên, Tây Hồ mới chính là làng nghề nổi tiếng nhất bởi vì đây là nơi khai sinh ra nón lá ở Huế.)

2. Thông tin: It is a village on the bank of the Nhu Y River, 12 km from Hue City. (Đó là một ngôi làng nằm trên bờ sông Như Ý, cách thành phố Huế 12km.)

3. Thông tin: A conical hat may look simple, but artisans have to follow 15 stages, from going to the forest to collect leaves to ironing the leaves, making the frames, etc. (Chiếc nón lá trông đơn giản nhưng những người thợ thủ công phải làm theo 15 công đoạn, từ lúc vào rừng thu thập lá đến ủi lá, làm khung…)

4. Thông tin: Craftsmen must be skillful to make the two layers very thin. (Những thợ thủ công phải khéo léo làm cho 2 lớp lá này thật mỏng.)

5. Thông tin: What is special is that they then add poems and paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical has. (Điều đặc biệt đó là họ còn gắn thêm những bài thơ và tranh vẽ Huế vào giữa hai lớp lá đó, tạo nên chiếc nón “bài thơ” nổi tiếng.)

6. Thông tin: Conical hat making in the village has been passed down from generation to generation because everybody, young or old, can take part in the process. (Nghề làm nón lá ở làng được thừa kế từ thế hệ này đến thế hệ khác bởi vì mọi người, dù già hay trẻ đều có thể tham gia vào quá trình làm nón.)

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao Tây Hồ là làng nghề làm nón lá nổi tiếng nhất?

– Vì là nơi khai sinh ra nón lá ở Huế.

2. Từ Tây Hồ đến Thành phố Huế bao xa?

– Cách Thành phố Huế 12 km.

3. Công đoạn đầu tiên của nghề làm nón lá là gì?

– Nó là vào rừng nhặt lá.

4. Điều gì đặc biệt ở các lớp mũ?

– Chúng rất mỏng.

5. Nón lá bai thơ có gì đặc biệt?

– Nó có những bài thơ và bức tranh về Huế giữa hai lớp.

6. Ai có thể làm nón lá?

– Mọi người đều có thể, dù già hay trẻ.

4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. (Đọc các ý tưởng sau. Chúng nói về lợi ích của hàng thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà người thợ phải đối mặt ( C). Viết B hặc C)

1. providing employment

2. losing authenticity

3. providing additional income

4. relying too much on tourism

5. treating waste and pollution

6. preserving cultural heritage

Đáp án:

1. B2. C3. B4. C5. C6. B

Hướng dẫn dịch:

1. cung cấp việc làm

2. mất tính chân thực

3. cung cấp thêm thu nhập

4. phụ thuộc quá nhiều vào du lịch

5. xử lý chất thải và ô nhiễm

6. bảo tồn di sản văn hoá

5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges. (Tưởng tượng rằng nhóm của bạn phải chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy các mặt hàng thủ công. Đề xuất các kế hoạch hành động để giải quyết các thách thức.)

Gợi ý:

Our group want to propose an action plan for promoting conical hat, a well-know traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want to provide young people, especially students like us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, symbolization, the making process, ect… so they understand why we need to promoting it and keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festival for conical hat and even other traditional crafts to increase the sale of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. In this days and age, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. However, we can create more unique and artistic conical hats for decorating home or dance and music performance. It can also be a way to increase the sale of this product.

We hope our plan can help to promot conical hats in the future. Thanks for listening!

Hướng dẫn dịch:

Nhóm chúng tôi muốn đề xuất một kế hoạch hành động để quảng bá nón lá, một nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của nước ta.

Phần đầu tiên của kế hoạch, chúng tôi muốn cung cấp cho những người trẻ, đặc biệt là những sinh viên như chúng tôi, những kiến thức về sản phẩm này. Những người trẻ nên biết về lịch sử, biểu tượng, quy trình sản xuất nón lá, v.v. để họ hiểu lý do tại sao chúng ta cần quảng bá và giữ cho nó tồn tại ngay cả trong cuộc sống hiện đại hiện nay. Sau đó, chúng ta nên tổ chức một số hội chợ, lễ hội nón lá, thậm chí cả các nghề thủ công truyền thống khác để tăng doanh thu bán các sản phẩm này. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi có thể sản xuất nón lá cho các mục đích khác nhau thay vì chỉ để mặc. Trong thời đại ngày nay, nón lá không còn là một phụ kiện thông thường của đa số dân chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra những chiếc nón lá nghệ thuật và độc đáo hơn để trang trí nhà cửa hoặc biểu diễn ca múa nhạc. Nó cũng có thể là một cách để tăng doanh thu của sản phẩm này.

Chúng tôi hy vọng kế hoạch của chúng tôi có thể giúp quảng bá nón lá trong tương lai. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

 • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. Write the name …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs … 2. Match the verbs …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent … 2. Make a complex sentence …

 • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai … 2. Imagine that your class …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Mi visited Tay Ho …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see … 2. Listen to what these …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional … 2. Complete the second …

 • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group … 2. Collect pictures from …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án