Phân quyền truy cập – Teamcrop ERP

Trong bài trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách thêm mới nhân viên vào công ty. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng bạn cách thức phân quyền truy cập cho nhân viên.

Phân quyền sử dụng là phân quyền cho người sử dụng được chỉ định có thể truy cập vào các nguồn thông tin trên hệ thống, khi đó người được phân quyền mới có thể truy cập vào các hệ thống dữ liệu được đã được phân quyền.

1. Phân Quyền truy cập mới

Phân Quyền truy cập là mở rộng khả năng truy cập thông tin trên hệ thống của một hay nhiều tài khoản cá nhân xác định.

Để tiến hành phân quyền, từ thanh menu Tên công ty -> cài đặt và cấu hình -> Quyền truy cập

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Sau khi Bật phân quyền tính năng cho nhân viên , hệ thống hiển thị thông báo phân quyền thành công. Muốn bỏ quyền truy cập được phân nhấn Tắt tại ô quyền truy cập đó.

Bạn có thể xem mô tả chi tiết quyền của tính năng bằng cách nhấn vào dấu chấm hỏi ‘?’ của quyền đó hoặc xem mô tả phân quyền trên hệ thống tại website Teamcrop

2. Chỉnh sửa Quyền truy cập

Chỉnh sửa Quyền truy cập là chức năng hỗ trợ sửa đổi và bổ sung khả năng truy cập cho các cá nhân/ nhóm đã được phân quyền để phù hợp với điều kiện thực tế.

Để chỉnh sửa Quyền truy cập:

Từ trang Danh sách Quyền truy cập, nhấn vào tên cá nhân/ nhóm đã được phân quyền. Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình chỉnh sửa Quyền truy cập.

Cập nhật các thông tin cần thay đổi tại mục Tên Gán nhân viên. Có thể gán nhân viên mới vô nhóm quyền này nếu nhân viên mới có cùng vị trí và quyền ngang nhau.

Khi hoàn tất các thông tin cần chỉnh sửa hoặc gán nhân viên mới vào. Nhấn Cập nhật để lưu lại.

Bạn có thể nhấn Xóa nhóm quyền này để xóa bỏ nhóm quyền đang mở.

3. Kiểm tra Quyền truy cập

Để kiểm tra Quyền truy cập

Tại trang Danh sách Quyền truy cập, chọn tên nhân viên cần kiểm tra Quyền truy cập vào ô kiểm tra, sau đó nhấn Xem để thực hiện thao tác kiểm tra.

Chọn nhân viên cần kiểm tra quyền và nhấn nút Xem

Chi tiết quyền được thao tác của nhân viên vừa kiểm tra sẽ hiện ta như sau:

Tại đây bạn có thể giới hạn quyền truy cập lại của nhân viên sau khi đã phân quyền. Giới hạn này chỉ áp dụng khi bạn có nhiều cửa hàng và nhà kho. Và bạn chỉ muốn nhân viên của bạn chỉ thao tác trên một trong số nhiều cửa hàng, nhà kho đó mà thôi. Bằng cách nhấn vào Giới hạn… ngay tính năng quyền tương ứng một Popup sẽ hiện ra để bạn giới hạn lại quyền như dưới đây:

Bạn muốn không cho phép nhân viên thao tác trên cửa hàng nào thì chỉ cần Tắt cửa hàng đó đi.

Sau khi giới hạn xong bạn nhấn nút Lưu để lưu lại.