Bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận chọn lọc, có đáp án

Bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận chọn lọc, có đáp án

Bài 1: Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5 và chu vi của nó là 36cm. Tính các cạnh của tam giác đó

A. 9cm; 12cm; 15cm

B. 10cm; 12cm; 14cm

C. 8cm; 12cm; 16cm

D. 8cm; 10cm; 18cm

Lời giải:

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z

Theo đề bài ta có: và x + y + z = 36

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Chọn đáp án A

Bài 2: Học sinh của ba lớp 6 cần phải trồng và chăm sóc 48 cây xanh. Lớp 6A có 28 học sinh, lớp 6B có 32 học sinh, lớp 6C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh biết số học sinh tỉ lệ với số cây xanh?

A. 14; 15 và 19

B. 15; 16 và 17

C. 14; 16 và 18

D. 13; 16 và 19

Lời giải:

Gọi số cây xanh mà ba lớp 6A, 6B, 6C phải trồng lần lượt là x, y, z cây

Vì số cây xanh tỉ lệ với số học sinh nên :

Chọn đáp án C

Bài 3: 4m dây đồng nặng 23g. Hỏi 8km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kg?

A. 11,5 kg

B. 34,5 kg

C. 46kg

D. 69kg

Lời giải:

8km = 8 000 m

Gọi khối lượng của 8km dây đồng là x (g)

Vì chiều dài và khối lượng của dây đồng là hai đại lượng tỉ lệ nên ta có:

Chọn đáp án C

Bài 4: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3: 4: 5. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 600 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng?

A. 120; 200 và 280

B. 130; 200 và 270

C. 140; 200 và 260

D. 150; 200 và 250

Lời giải:

Gọi số tiền lãi mà ba đơn vị được chia là x, y, z

Theo đề bài ta có:

Chọn đáp án D

Bài 5: Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4: 5: 6 . Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 8cm.

A. 16; 20 và 24

B. 18; 20 và 26

C. 20; 24 và 28

D. 20; 22 và 28

Lời giải:

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z (cm)

Theo đề bài ta có:

Chọn đáp án A

Bài 6: Trên một chiếc đồng hồ, khi kim giờ quay đúng năm vòng thì số vòng kim phút quay được là:

A. 15

B. 36

C. 60

D. 300

Lời giải:

Ta có: khi kim giờ quay được một vòng thì kim phút quay được 12 vòng

Gọi số vòng kim phút quay được khi kim giờ quay được năm vòng là x ( vòng)

Vì số vòng kim giờ và kim phút quay được là tỉ lệ nên ta có:

Chọn đáp án C

Bài 7: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi các giá trị x1, x2 của x có tổng bằng 4 thì giá trị tương ứng y1, y2 có tổng bằng – 8 . Tính giá trị của y khi x = – 2

A. – 1

B. 1

C. – 4

D. 4

Lời giải:

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Vậy y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ là – 2 : y = -2x

Với x = -2 thì y = (-2). (-2) = 4

Chọn đáp án D

Bài 8: Chu vi của một hình chữ nhật là 48cm. Tính độ dài mỗi cạnh biết chúng tỉ lệ với 3 và 5

A. 9cm và 15cm

B. 8cm và 16cm

C. 10cm và 14cm

D. 11cm và 13cm

Lời giải:

Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật là x, y (cm)

Theo đầu bài ta có:

Chọn đáp án A

Bài 9: Gọi x, y, z theo thứ tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút và kim giây trong cùng một thời gian. Tìm hệ số tỉ lệ của z đối với x

A. 60

B. 120

C. 360

D. 720

Lời giải:

Trên đồng hồ có 12 số chia mặt đồng hồ thành 12 khoảng bằng nhau

Khi kim phút quay được một vòng thì kim giờ quay được một khoảng. Do đó, khi kim phút quay được 12 vòng thì kim giờ quay được một vòng

Vậy y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ là 12: y = 12x

Khi kim giây quay được 60 vòng thì kim phút quay được một vòng. Do đó, z tỉ lệ với y theo hệ số tỉ lệ là 60: z = 60y

Suy ra, z = 60y = 60. 12x = 720 x

Vậy z tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ là 720

Chọn đáp án D

Bài 10: Biết rằng 16l xăng nặng 12kg. Hỏi 10,5kg xăng có chứa được hết vào chiếc can bao nhiêu lít?

A. 11(l)

B. 12 (l)

C. 13 (l)

D. 14(l)

Lời giải:

Gọi thể tích của 10,5kg xăng là x (l)

Vì khối lượng và thể tích của xăng là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Chọn đáp án D

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 7 có đáp án chi tiết hay khác:

 • Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Bài tập Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Lý thuyết Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Lý thuyết Hàm số
 • Bài tập Hàm số

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6-6:

 • Unilever mua 1 tặng 1
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: