Kinh Cáo Mình (Kinh Thú Nhận, Thú Tội) – Giáo xứ Hai Giáp

Kinh Cáo Mình hay còn có tên khác là Kinh Thú Nhận được linh mục và giáo dân đọc trước mỗi Thánh lễ.

KINH CÁO MÌNH (NGẮN)

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen!

KINH CÁO MÌNH CŨ (BẢN ĐẦY ĐỦ)

Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, và Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cùng Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, cùng ông thánh Gioan Baotixita, cùng hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, cùng các thánh, (tôi lại cáo mình cùng Cha) vì tôi đã phạm tội nhiều, lòng động, lòng lo, miệng nói mình làm, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, ông thánh Gioan Baotixita, hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, và các thánh (tôi lại xin Cha)* cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi tha tội cho tôi cùng. Amen!

??? Kinh Tin Kính

??? Kinh Ăn Năn Tội

??? Kinh Cám Ơn

??? Kinh Sáng Soi

KINH CÁO MÌNH (TIẾNG ANH)

The Act of Penitence

I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do.

And, striking their breast, they say: through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters to pray for me to the Lord our God.

KINH CÁO MÌNH (TIẾNG LATINH)

Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere, et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

KINH CÁO MÌNH (TIẾNG ĐỨC)

Das allgemeine Schuldbekenntnis

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heilige und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

>>> Tải file Kinh Cáo Mình PDF: TẠI ĐÂY

>>> Tải file Kinh Cáo Mình MP3: TẠI ĐÂY

Tìm kiếm liên quan:

  • Kinh Cáo Mình Kinh ăn Năn Tội
  • Kinh Cáo Mình đọc khi nào
  • Kính xét mình khi xưng tội