Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất – VnDoc.com

Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của kim loại, chỉ ra kim loại có tính khử mạnh nhất.

Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Dựa vào dãy điện hóa của kim loại:

Dãy điện hóa của kim loại

Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất là Al

Đáp án D

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Fe.

D. Cu.

Câu 2. Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là

A. Mg, Fe, Al.

B. Fe, Al, Mg.

C. Al, Mg, Fe.

D. Fe, Mg, Al.

Câu 3. Trong các ion sau: Ag+ , Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. Ag+ .

B. Cu2+.

C. Fe2+ .

D. Au3+ .

Câu 4. Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là:

A. Al, Mg, Fe

B. Fe, Mg, Al

C. Fe, Al, Mg.

D. Mg, Fe, Al.

Câu 5. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là FeSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Câu 6. Cho các cặp chất sau: (1) Zn + HCl; (2) Zn + CuSO4; (3) Cu + HCl; (4) Cu + FeSO4; (5) Cu + AgNO3; (6) Pb + ZnSO4. Số cặp chất xảy ra phản ứng là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 7. Dãy tất cả các kim loại đều phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Al, Cu, Ag, Fe

B. Al, Fe, Ag, Zn

C. Al, Fe, Mg, Zn

D. Al, Fe, Cu, Zn

Câu 8. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch

A. KCl, NaOH.

B. H2SO4, KOH.

C. H2SO4, BaCl2.

D. NaCl, AgNO3.

Câu 9. Cho các phản ứng xảy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.

Câu 10. Dãy nào dưới đây gồm các kim loại sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa?

A. K+ < Mn2+ < Al3+ < Fe3+ < Cu2+.

B. K+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+.

C. K+ < Al3+ < Mn2+ < Fe3+ < Cu2+.

D. K+ < Al3+ < Fe3+ < Mn2+ < Cu2+.

Câu 11. Tính oxi hoá của các ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ giảm dần theo thứ tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Câu 12. Cho các kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion kim loại tăng dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Câu 13. Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất tới các bạn. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Trắc nghiệm Hóa học 12, Phương trình phản ứng Hóa học…

>> Mời các bạn tham khảo thêm:

  • Trong pin điện hóa Zn- Cu quá trình khử trong pin là
  • Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất
  • Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất
  • Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với