[Update] Phần mềm Itaxviewer 2.1.8 mới nhất 15/05/2023

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.6.2, eTax Mobile 3.0.5, iCanhan 3.5.9, iTaxViewer 2.1.8 08/05/2023

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 2.6.2, eTax Mobile 3.0.5, iCanhan 3.5.9, iTaxViewer 2.1.8, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp chức năng Lập giấy nộp tiền:

+ Hỗ trợ gom nhóm các khoản nộp có cùng tính chất thuế: nhằm mục đích hỗ trợ thao tác nộp đơn giản, thuận tiện, không phải lựa chọn từng khoản để thanh toán

+ Cho phép truy vấn thông tin số thuế phải nộp của loại thuế Lệ phí trước bạ phương tiện

+ Hỗ trợ Người nộp thuế thanh toán các khoản nộp theo thứ tự thanh toán được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế: nhằm đảm bảo việc thanh toán của NNT lựa chọn và của Cơ quan thuế thực hiện là giống nhau, theo cùng một nguyên tắc

+ Cho phép Người nộp thuế nộp trước các khoản nộp chưa phát sinh khoản thuế phải nộp (tạm nộp)

+ Không hỗ trợ nộp thuế điện tử tại Cổng của Tổng cục Thuế đối với các Ngân hàng chưa triển khai cho nộp thuế theo mẫu giấy nộp tiền theo quy định tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC (Ngân hàng TMCP Bản Việt; Ngân hàng TMCP Việt Á; Ngân hàng TMCP Bắc Á; Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu)

– Nâng cấp chức năng cho phép Lập giấy nộp tiền nộp thay: Hỗ trợ Người nộp thuế thanh toán các khoản nộp của MST nộp thay theo thứ tự thanh toán được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế

– Nâng cấp chức năng Tra cứu Thông tin nghĩa vụ thuế: Cho phép tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế

– Nâng cấp chức năng Lập hồ sơ đề nghị tra soát theo mẫu số 01/TS theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

2. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile)

– Nâng cấp chức năng chức năng Nộp thuế:

+ Hỗ trợ gom nhóm các khoản nộp có cùng tính chất thuế: nhằm mục đích hỗ trợ thao tác nộp đơn giản, thuận tiện, không phải lựa chọn từng khoản để thanh toán

+ Cho phép truy vấn thông tin số thuế phải nộp của loại thuế Lệ phí trước bạ phương tiện

+ Hỗ trợ Người nộp thuế thanh toán các khoản nộp theo thứ tự thanh toán được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế: nhằm đảm bảo việc thanh toán của NNT lựa chọn và của Cơ quan thuế thực hiện là giống nhau, theo cùng một nguyên tắc

+ Cho phép Người nộp thuế nộp trước các khoản nộp chưa phát sinh khoản thuế phải nộp (tạm nộp).

– Nâng cấp chức năng cho phép Lập giấy nộp tiền nộp thay: Hỗ trợ Người nộp thuế thanh toán các khoản nộp của MST nộp thay theo thứ tự thanh toán được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế

– Nâng cấp chức năng Tra cứu Thông tin nghĩa vụ thuế: Cho phép tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế

3. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan)

– Bổ sung chức năng Tra cứu Thông tin nghĩa vụ thuế: Cho phép tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế

4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

– Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.6.2 nêu trên

Từ ngày 07/05/2023, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.6.2, eTax Mobile 3.0.5, iCanhan 3.5.9, iTaxvviewer 2.1.8 thay cho các phiên bản trước đây

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng tại file đính kèm: Tại đây.

Cài esigner dung lượng lớn: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp chức năng kê khai tarực tuyến đối với các tờ khai bổ sung có phụ lục phân bổ đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng: 01/GTGT (TT26/2015), 05/GTGT (TT156/2013)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN (TT151/2014)

+ Tờ khai tiêu thụ đặc biệt: 01/TTĐB (TT195/2015)

+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường: 01/TBVMT (TT156/2013)

+ Tờ khai thủy điện: 01/TĐ-GTGT (TT156/2013), 03/TĐ-TAIN (156/2013), 03A/TĐ-TAIN (156/2013)

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/GTGT (TT80/2021):

+ Bổ sung thêm ràng buộc: Tổng số thuế trên các bảng kê phân bổ (01-2/GTGT, 01-6/GTGTCSSX, 01-6/GTGTVTCTS) phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [40] trên tờ khai. Sai khác cảnh báo đỏ

+ Tại phụ lục 01-3/GTGT: UD thực hiện chuyển chỉ tiêu [18] số tại trụ sở chính khi có chênh lệch được tổng hợp lên trên 01/KHBS

+ Tại phụ lục 01-6/GTGTVTCTS, 01-6/GTGTCSSX: UD thực hiện chuyển chỉ tiêu [20] hoặc [24] Số thuế phải nộp cho nơi NNT đóng trụ sở chính khi có chênh lệch được tổng hợp lên trên 01/KHBS

+ Cập nhật cảnh báo vàng nếu sửa chỉ tiêu [31] <= [30], [33] <= [32]. Cảnh báo đỏ nếu sửa chỉ tiêu [31] > [30], [33] > [32]

+ Sửa công thức số ngày nhận được tiền hoàn và số tiền chậm nộp trên tờ khai 01/KHBS như sau:

i) Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: Ứng dụng hỗ trợ tính = ngày kê khai tờ khai bổ sung – ngày lệnh hoàn thuế, cho phép sửa

ii) Số tiền chậm nộp: Ứng dụng hỗ trợ tính = Số tiền thu hồi hoàn x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp, không cho sửa

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 02/GTGT (TT156/2013 và TT80/2021):

+ Sửa công thức số ngày nhận được tiền hoàn và số tiền chậm nộp trên tờ khai 01/KHBS như sau:

i) Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: Ứng dụng hỗ trợ tính = ngày kê khai tờ khai bổ sung – ngày lệnh hoàn thuế, cho phép sửa

ii) Số tiền chậm nộp: Ứng dụng hỗ trợ tính = Số tiền thu hồi hoàn x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp, không cho sửa

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/TNDN (TT80/2021): Bổ sung ràng buộc đối với phụ lục 03-8C, kiểm tra chỉ tiêu [04] phải bằng chỉ tiêu E1 trên tờ khai tương ứng tiểu mục 1057

– Nâng cấp phân hệ Hoàn thuế: Nấng cấp đối với Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng yêu cầu Thông tư số 111/2021/TT-BTC

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.3 nêu trên

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây

Từ ngày 31/12/2022, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxViewer 2.1.1

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxViewer 2.1.1 cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp phân hệ nộp thuế: Bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điên tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp bổ sung phân hệ nộp thuế để bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile)

– Nâng cấp phân hệ nộp thuế: Bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

4. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewe Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

– Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) phiên bản 3.0.2.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 24/12/2022, Người nộp thuế sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxvviewer 2.1.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6, iTaxViewer phiên bản 2.0.8, HTKK phiên bản 4.9.6

THÔNG BÁO CŨ

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6, iTaxViewer phiên bản 2.0.8, HTKK phiên bản 4.9.6, bổ sung phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017, cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục mặt hàng xe ô tô điện chạy bằng pin nhập khẩu bán ra trong nước và một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

– Nâng cấp phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 trên các ứng dụng HTKK, eTax, như sau:

+ Đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB (Thông tư số 195/2015): Nâng cấp phụ lục “Phiếu Tổng hợp doanh thu” đính kèm tờ khai khi chọn ngành nghề là “Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường”

+ Đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB (Thông tư số 80/2021): Nâng cấp ngành nghề “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bao gồm casino” và phụ lục “Phiếu Tổng hợp doanh thu” nếu chọn ngành nghề này

– Nâng cấp danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục mặt hàng 4 bổ sung vào danh mục hàng hóa, hiệu lực từ ngày 01/03/2022 đến ngày 28/02/2027 trên các ứng dụng HTKK, Etax như sau:

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040755): thuế suất 3%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040756): thuế suất 2%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040757): thuế suất 1%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040758): thuế suất 2%

– Nâng cấp thuế suất các hàng hóa xe ô tô điện chạy bằng pin nhập khẩu bán ra trong nước từ ngày 01/03/2027 như sau:

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống (Mã 104040751): thuế suất 11%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ (Mã 104040752): thuế suất 7%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ (Mã 104040753): thuế suất 4%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng (Mã 104040754): thuất suất 7%

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040755): thuế suất 11%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040756): thuế suất 7%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040757): thuế suất 4%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040758): thuế suất 7%

– Nâng cấp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN (Thông tư số 80/2021) trên ứng dụng HTKK: kiểm tra ràng buộc “Chỉ tiêu [12] phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị làm tròn của chỉ tiêu ([10] x [11])”.

– Nâng cấp Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên ứng dụng HTKK: Cho phép hoàn thành và kết xuất tờ khai khi nhập <Ngày cấp> bằng <Ngày sinh>.

– Nâng cấp tờ khai bổ sung mẫu theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 trên ứng dụng Etax đáp ứng tổng hợp dữ liệu bổ sung trên tờ khai (01/GTGT, 01/TĐ-GTGT, 03/TNDN, 01/TTĐB, 01/TBVMT, 03/TĐ-TAIN).

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6 nêu trên.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 24/11/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.4.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.4.3, iCaNhan phiên bản 3.4.4, iTaxViewer phiên bản 2.0.5

THÔNG BÁO CŨ

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.4.3, iCaNhan 3.4.4, iTaxViewer 2.0.5, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp chức năng tải tệp (file) phi cấu trúc gồm các mẫu biểu ban hành theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phép tiếp nhận hồ sơ điện tử:

+ Mẫu 2.6 – Đơn Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

+ Mẫu 2.8 – Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế.

+ Mẫu 2.9 – Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế.

+ Mẫu 2.10 – Thông báo về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

– Nâng cấp các nội dung liên quan tiếp nhận tờ khai 02/QTT-TNCN gồm các nội dung sau:

+ Tạo và gửi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/TB-HT (TT80/2021).

+ Nhận thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 02/TB-HT (TT80/2021) từ hệ thống ký điện tử gửi cho cá nhân trực tiếp quyết toán.

– Nâng cấp chức năng đăng ký tài khoản, bổ sung ghi lịch sử nguồn gốc đăng ký của Người nộp thuế.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.3, iCanhan 3.4.4 nêu trên.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 25/10/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Thông báo cũ Nâng cấp ứng dụng eTax 2.3.5, eTax Mobile 2.0.1, iCanhan 3.3.8, iTaxViewer 2.0.4

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 07/TEM-Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế.

– Cập nhật mẫu số 01/TEM-Đăng ký sử dụng Tem điện tử: Bổ sung thêm ràng buộc bắt buộc nhập trường “Người liên hệ”.

– Cập nhật mẫu số 03/TEM-Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: Bổ sung thêm ràng buộc “Số lượng tem được sử dụng” bắt buộc phải nhập >0.

– Nâng cấp tờ khai 01/TTS (TT92/2015) khắc phục nội dung NNT nộp tờ khai hệ thống cảnh báo “Người nộp thuế không thuộc cơ quan thuế quản lý”.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ eTax Mobile:

– Bổ sung chức năng xóa tài khoản: Cho phép NNT thực hiện đăng ký ngừng dịch vụ;

– Cập nhật chức năng quét QR-Code: Cho phép hộ kinh doanh thực hiện quét QRCode phiếu xuất tem điện tử rượu, phiếu xuất tem điện tử thuốc lá.

– Cập nhật chức năng tra cứu hồ sơ khai thuế: Cho phép NNT thực hiện tra cứu tờ khai sau:

+ Tờ khai Đăng ký sử dụng Tem điện tử mẫu số 01/TEM.

+ Tờ khai Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mẫu số 03/TEM.

+ Tờ khai Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế mẫu số 07/TEM.

3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

– Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 01/TEM-Đăng ký sử dụng Tem điện tử.

– Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 03/TEM-Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

– Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 07/TEM-Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế.

– Cập nhật chức năng truyền dữ liệu phiếu xuất tem điện tử rượu, phiếu xuất tem điện tử thuốc lá tới ứng dụng Tem điện tử (TDT).

4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.5, iCanhan 3.3.8 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 18/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.5, eTax Mobile 2.0.1, iCanhan 3.3.8, iTaxViewer 2.0.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

THÔNG BÁO cũ – Nâng cấp ứng dụng eTax 2.3.3, iCanhan 3.3.5, iTaxViewer 2.0.3

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Tự động sinh mã số hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại điều 19 Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

– Cung cấp trạng thái xử lý thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

– Cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

– Tự động sinh mã số hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại điều 19 Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

– Cung cấp trạng thái xử lý thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

– Cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

– Cập nhật sắp xếp hiển thị menu chức năng trên ứng dụng.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.3, iCanhan 3.3.5 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 2.0.3: Tại đây.

Từ ngày 05/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.3, iCanhan 3.3.5, iTaxViewer 2.0.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8, iTaxViewer phiên bản 2.0.2

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8; iTaxViewer phiên bản 2.0.2 đáp ứng Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tờ khai Tem điện tử cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Bổ sung kê khai trực tuyến tờ khai Đăng ký sử dụng tem điện tử mẫu số 01/TEM.

– Bổ sung kê khai trực tuyến tờ khai Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mẫu số 03/TEM.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 2.0.2: Tại đây.

Từ ngày 01/7/2022, khi kê khai tờ khai tem điện tử có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.2.4, iTaxViewer 1.9.8

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4, iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng nhập, nhận, xử lý đề nghị tra soát thông tin theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

Nâng cấp bổ sung hồ sơ đề nghị tra soát theo mẫu theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC với các nội dung:

– Văn bản đề nghị tra soát nghĩa vụ theo mẫu số (01/TS).

– Văn bản đề nghị tra soát chứng từ theo mẫu số 01/TS (TT80/2021).

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.8: Tại đây

Từ ngày 15/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.2.3, iTaxViewer 1.9.7

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.3, iTaxViewer phiên bản 1.9.7 nội dung xử lý đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế theo mẫu 01/ĐNXN của NNT đáp ứng Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp mẫu Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

– Nâng cấp mẫu Văn bản đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước theo mẫu theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

– Nâng cấp Văn bản đề nghị xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo mẫu theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Nâng cấp bổ sung các thông báo đã được cơ quan thuế xử lý, ký điện tử gửi NNT gồm:

+ Thông báo về việc <xác nhận/không xác nhận> việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo mẫu 01/TB-XNNV.

+Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu đề nghị xác nhận theo mẫu 01/TB-BSTT-NNT.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.3 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.7: Tại đây

Từ ngày 12/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.9, iCanhan 3.2.4, Itaxviewer 1.9.4

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Cập nhật chức năng Nộp tờ khai xml: Chỉ cho phép NNT nộp tờ khai 05/QTT-TNCN (TT80/2021) từ phiên bản HTKK 4.8.3 trở lên.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/CNKD (TT40): Ràng buộc tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2022; màn hình nhập tờ khai ẩn nút tích (6) Hộ khoán chuyển đổi phương pháp tính thuế với kỳ kê khai Lần phát sinh.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/TBVMT (TT80/2021): Hàng hóa Xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022 mức thuế điều chỉnh 2.000đ/lít.

– Nâng cấp các chức năng ký điện tử dành cho NNT bổ sung phương thức ký điện tử từ xa MISA CA.

– Bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15.

– Nâng cấp tờ khai 01/GTGT theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Các chỉ tiêu [23], [23a], [24], [24a], [25], [26], [29], [30], [32], [32a], [37], [38], [39a] không được nhập âm.

– Nâng cấp tờ khai 01/QT-LNCL theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Đổi tên hoạt động “xổ số điện toán” thành “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” và hỗ trợ xác định tiểu mục hạch toán của hoạt động “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” là 1153.

– Nâng cấp các tờ khai bổ sung phụ lục Giảm thuế giá trị gia tăng đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP đối với các kỳ tính thuế từ ngày 01/02/2022, bao gồm: Tờ khai 01/TTS, tờ khai 01/CNKD.

– Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu 01/DS-TK – Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán để hỗ trợ các Ngân hàng thương mại kê khai và gửi cho cơ quan thuế số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/PBVMT, 02/PBVMT bổ sung ràng buộc bộ chỉ tiêu [02], [07], [08] không được trùng nhau.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

– Cập nhật chức năng Gửi tờ khai quyết toán thuế: Chỉ cho phép NNT nộp tờ khai 05/QTT-TNCN (TT80/2021) và 02/QTT-TNCN (TT80/2021) từ phiên bản HTKK 4.8.3 trở lên.

– Cập nhật chức năng đăng ký tài khoản: Hiển thị tên người nộp thuế.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/ĐK-TCT: Đối với NNT là cá nhân làm công ăn lương, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có CQT quản lý là Cục Thuế TP Hà Nội khi kê khai trực tuyến mẫu 03/ĐK-TCT khắc phục lỗi hệ thống bận.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 02/QTT-TNCN (TT80/2021): Cập nhật nguyên tắc tính Số tăng/giảm phải nộp hạch toán = chênh lệch chỉ tiêu ([32]- [34] – [36] + [37] – [40] – [41] – [43]).

3. Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

– View tờ khai thông báo giá đối với xe có xuất xứ “Lắp ráp trong nước”.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.4: Tại đây.

Từ ngày 20/05/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.1.9, iCaNhan 3.2.4, iTaxViewer 1.9.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.1.3, iCaNhan phiên bản 3.1.9, iTaxViewer phiên bản 1.9.1

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan đáp ứng yêu cầu triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

Triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.

– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.

– Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.

– Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.

– Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.

– Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC , 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.

– Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.

– Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.

– Nâng cấp ứng dụng khắc phục lỗi và đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ, bao gồm:

– Nâng cấp tờ khai 01/NTNN, 03/NTNN: Bỏ bắt buộc nhập chỉ tiêu Số hợp đồng, Ngày hợp đồng, Ngày thanh toán

– Sửa lỗi khi kê khai tờ khai bổ sung: Lấy mã giao dịch là mã giao dịch của tờ khai lần đầu được TMS chấp nhận.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

Triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm: 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.1.3, iCaNhan 3.1.9 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.1: Tại đây.

Từ ngày 14/04/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.1.3, iCaNhan 3.1.9, iTaxViewer 1.9.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 2.0.0, iTaxViewer 1.8.5

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử đáp ứng mẫu số 01/ĐNXN và ích hợp Chữ ký số HiLo-CA

1. Nội dung nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước mẫu số

01/ĐNXN Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Tích hợp chữ ký số vào giao dịch điện tử trên ứng dụng Thuế điện tử,xác minh thông tin chữ ký số của nhà cung cấp chữ ký số HILO-CA.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax 2.0.0 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.0, iCaNhan 3.1.0, HTKK 4.6.5, iTaxViewer 1.8.3

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.0.0, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.1.0, ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.8.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Hỗ trợ kê khai (HTKK).

– Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.

+ Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

+ Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.

+ Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.

+ Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.

+ Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.

+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với tổ chức) mẫu 02/TK-SDDPNN (chỉ nâng cấp trên eTax).

+ Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT (riêng eTax cho đính kèm mẫu 01-1/HT, 01-2/HT và các hồ sơ đính kèm khác)

– Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo theo lần phát sinh quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.0, iCaNhan 3.1.0, HTKK 4.6.5 nêu trên.

Lưu ý:

– Hệ thống eTax, iCaNhan triển khai các tờ khai theo lần phát sinh (lần đầu) đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Riêng các tờ khai bổ sung cho các mẫu biểu của Thông tư 80/2021/TT-BTC ứng dụng eTax chưa triển khai chức năng kê khai trực tuyến, đề nghị Cơ quan thuế hướng dẫn NNT thực hiện kê khai trên ứng dụng HTKK, tải lên ứng dụng eTax để ký điện tử và nộp tờ khai.

– Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp kỹ thuật nên các thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ thuế sẽ được cơ quan thuế trả cho NNT chậm nhất ngày 15/01/2022

Từ ngày 03/01/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Tải bộ cài iTaxViewer Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.6 tự động cập nhật

THÔNG BÁO

Hiện nay, để xem hồ sơ thuế theo định dạng mẫu biểu theo quy định, người nộp thuế tải và cài đặt dụng phần mềm hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer). Do đó, khi Cơ quan Thuế nâng cấp phiên bản ứng dụng iTaxViewer, người nộp thuế cần cập nhật ứng dụng trên máy trạm để việc xem hồ sơ được chính xác. Để hỗ trợ người nộp thuế được tự động cảnh báo cập nhật ứng dụng, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.7.6 như sau:

Đối với phiên bản ứng dụng iTaviewer từ phiên bản 1.7.6, khi người nộp thuế mở ứng dụng và máy trạm có kết nối internet, hệ thống tự động kiểm tra và so sánh với phiên bản mới nhất trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp phiên bản trên máy trạm của người nộp thuế chưa được cập nhật, ứng dụng sẽ tự động cảnh báo cho người nộp thuế lựa chọn cập nhật.

Người nộp thuế tải ứng dụng Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer

THÔNG BÁOV/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK 4.5.7, iTaxViewer 1.7.5 đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 1.9.0; Ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.4; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.7; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.7.5 đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/5/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 và Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

1. Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

– Ứng dụng eTax, iCaNhan:

+ Bổ sung kê khai điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.+ Tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn kê khai, tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên Cổng DVCQG.

– Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) bổ sung kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu.

2. Nâng cấp các ứng dụng đối với mẫu tờ khai số 03/TNDN đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC

– Ứng dụng eTax, HTKK: Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ kỳ kê khai năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer hỗ trợ xem các hồ sơ thuế theo các phiên bản ứng dụng mới

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.7.

Từ ngày 25/05/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Tải hướng dẫn sử dụng Doanh Nghiệp: Tại đây.Tải hướng dẫn sử dụng Cá Nhân: Tại đây.Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.Tải bộ cài HTKK: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax); Hỗ trợ kê khai (HTKK); Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng eTax đáp ứng yêu cầu của người sử dụng phân hệ Hỏi – Đáp:

– Cập nhật danh mục loại câu hỏi.

– Nâng cấp giao diện màn hình tạo câu hỏi, tra cứu câu hỏi.

– Nâng cấp chức năng ký điện tử lên câu hỏi trước khi gửi Cơ quan Thuế.

2. Nâng cấp ứng dụng eTax, HTKK đáp ứng hoàn thuế điện tử:

– Nâng cấp Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT, cụ thể:

+ Bổ sung thông tin dự án đầu tư, kiểm tra ràng buộc:

i) Nếu “Đến kỳ đề nghị hoàn” lớn hơn hoặc bằng tháng 01/2021, quý 1/2021: Bắt buộc nhập thông tin dự án đầu tư đối với loại hoàn thuế là “Hoàn dự án đầu tư”.

ii) Mỗi dự án đầu tư được phép lập 01 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT trong 1 kỳ tính thuế.

+ Cho phép nộp vãng lai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT.

– Gửi “Quyết định Về việc thanh toán cho ngân hàng thương mại số tiền đã ứng trước để hoàn trả thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh và phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng thương mại được hưởng” cho NNT.

– Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN: Cho phép kê khai các phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu biểu nghị định 132/2020/NĐ-CP từ kỳ tính thuế năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nêu trên và xem lệnh hoàn mẫu C1-04/NS và C1-05/NS theo mẫu biểu tại Thông tư 19/2020/TT-BTC.

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 BCTC theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 đáp ứng kê khai, gửi Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng eTax phiên bản 1.8.8, iTaxViewer phiên bản 1.7.3, HTKK phiên bản 4.5.5 để hỗ trợ người nộp thuế kê khai, gửi bộ báo cáo tài chính hợp nhất năm đến cơ quan Thuế theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp (eTax), ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK)Hỗ trợ kê khai, gửi bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó cập nhật các chỉ tiêu trên bộ báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:- Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.- Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:+ Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

2. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:- Tải bộ cài ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.3: Tại đây– Tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 4.5.5: Tại đâyTừ ngày 26/03/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.8, HTKK phiên bản 4.5.5, iTaxViewer 1.7.3 thay cho các phiên bản trước đây.Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

– Sửa lỗi khi in tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN không hiển thị chữ ký số.

– Sửa lỗi không xem được tờ khai bổ sung của tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN.

– Sửa lỗi không hiển thị chỉ tiêu “17. Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết” trên phụ lục 01 – Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.2: Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dành cho cá nhân (iCaNhan); Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK); Ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN:

+ Bổ sung cảnh báo khi NNT kê khai chỉ tiêu [44] dưới 50.000 đồng.

+ Cập nhật màn hình xác định cơ quan thuế quyết toán của cá nhân.

+ Bổ sung thông báo tại màn hình gửi tờ khai thành công (về nơi nộp hồ sơ QTT, nơi nộp tiền thuế) và gửi thông báo vào địa chỉ thư điện tử của NNT đối với trường hợp chỉ tiêu [44] trên tờ khai > 50.000 đồng.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)

3.1. Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

– Miễn thuế đối với trường hợp cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công từ 50.000 đồng trở xuống

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN:

+ Bổ sung cảnh báo khi NNT kê khai chỉ tiêu [44] dưới 50.000 đồng.

3.2. Cập nhật tên cơ quan thuế đáp ứng Quyết định số 2357/QĐ-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

– Chi cục Thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục Thuế thành phố Phú Quốc trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

3.3. Cập nhật tờ khai 02/QTT-TNCN

– Cập nhật lỗi tính sai chỉ tiêu [30] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ đối với trường hợp kê khai vắt năm từ năm 2019 – đến năm 2020 trong trường hợp thời gian giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không chỉ thuộc năm 2020.

3.4. Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)

Cập nhật kiểm tra ràng buộc tại chỉ tiêu [25], [26] đáp ứng Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đối với kỳ tính thuế thuộc năm 2020

+ Chỉ tiêu [25] – Giảm trừ cho bản thân: Số tiền giảm trừ cho bản thân là 11.000.000/người/tháng

+ Chỉ tiêu [26] – Giảm trừ cho người phụ thuộc: Số tiền giảm trừ cho người phụ thuộc là 4.400.000/người/tháng

3.5. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)

– Cập nhật lỗi in tờ khai 03/TNDN: Không hiển thị “Mã số thuế”, hiển thị sai “Hình thức quan hệ liên kết” tại Mục I – Phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP

3.6.Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)

– Cập nhật chức năng in tờ khai 04/GTGT có tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” thì hiển thị:

+ Chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT tại dòng hoạt động kinh doanh khác” hiển thị 10%.

+ Chỉ tiêu [29] hiển thị công thức là: [29] = [28] x 10%.

4. Nâng cấp các chức năng trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng nêu trên.Tổ chức, cá nhân tải bộ cài HTKK 4.5.3, iTaxViewer phiên bản 1.7.1 tại: để cài đặt, sử dụng.Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Ứng dụng hỗ trợ xem tờ khai theo định dạng mẫu biểu (iTaxViewer) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp nộp nhiều tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) theo ngành nghề trong cùng kỳ tính thuế.

– Nâng cấp nộp tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT) theo dự án đầu tư trong cùng kỳ tính thuế.

– Nâng cấp tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 04/GTGT) hỗ trợ khai riêng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

– Chặn kê khai các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ tính thuế tháng 01/2021.

– Chặn kê khai các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ tính thuế năm 2021.

2. Nâng cấp các chức năng xem tờ khai trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.0, HTKK phiên bản 4.5.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.8.6.

Từ ngày 20/02/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 thay cho các phiên bản trước đây

– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.0: Tại đây.

– Tải ứng dụng HTKK 4.5.2: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ THÔNG BÁO nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

V/v Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 đáp ứng sử dụng Chữ ký số mới của Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA (FastCA)

Căn cứ giấy phép số 314/GP-BTTTT ngày 21/07/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA (FastCA) (giấy phép có hiệu lực từ 21/07/2020 đến hết ngày 20/07/2030);

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA về việc tích hợp Chữ ký số vào giao dịch điện tử trong giao dịch Thuế điện tử;

Ngày 07/01/2021, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số của nhà cung cấp Chữ ký số FASTCA.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện khi có nhu cầu sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp FASTCA.Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đâyTrân trọng cảm ơn./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp ứng dụng ETAX

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7

Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7 cập nhật danh mục Thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

1.1. Nâng cấp ứng dụng eTax

Cập nhật danh mục Thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

– Bổ sung các loại thuế:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước.

– Cho phép nhập “Mức thuế” của các loại thuế:

+ Nhiên liệu bay sản xuất trong nước.

+ Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước (trừ etanol).

+ Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước.

+ Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước.

– Hết hiệu lực loại thuế:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước.

1.2.Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.7

-Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax nêu trên.

Người nộp thuế tải bộ cài iTaxViewer Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEW 1.6.6

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6

Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6 với các nội dung như sau:- Hệ thống hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt” trên ứng dụng eTax.

– Hệ thốnggửi thông báo Tiếp nhận đối với Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tới địa chỉ thư điện tử của NNT.

– Hỗ trợ NNT tra cứu và tải Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (phiên bản iTaxViewer 1.6.6).Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.4

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.7.9, iTaxViewer 1.6.4

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất,Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” (mẫu theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau:

– Hệ thống hỗ trợ kê khai mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” trên ứng dụng eTax (doanh nghiệp, cá nhân).

– Gửi thông báo Tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (thông báo bước 01) vào địa chỉ thư điện tử của NNT.

– Hỗ trợ NNT tải và xem Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (phiên bản iTaxViewer 1.6.4).

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.3

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.3 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 8h ngày 02/03/2020, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng eTax phiên bản 1.7.5, iTaxViewer phiên bản 1.6.3, HTKK phiên bản 4.3.1 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.2:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax, HTKK nêu trên.

Từ ngày 08/02/2020, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.7.3, HTKK 4.3.0, iTaxViewer 1.6.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.1

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng nêu trên.

Từ ngày 23/11/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK 4.2.4, iTaxViewer 1.6.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng các ứng dụng: Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.8

Nâng cấp iTaxViewer 1.5.8

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, iTaxViewer 1.5.8, HTKK 4.2.3

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 đáp ứng Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Thực hiện Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.7; Ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.2; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.3; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.8, cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3:

– Bổ sung mẫu biểu “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai”.- Bổ sung mẫu biểu “Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý”.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.8:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp tại mục 1 nêu trên.Từ ngày 17/10/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.7

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.6; Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.1; Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.4; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.7; Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.2 đáp ứng triển khai các Quyết định số 1672/QĐ-BTC, 1673/QĐ-BTC, 1674/QĐ-BTC, 1675/QĐ-BTC, 1676/QĐ-BTC, 1677/QĐ-BTC, 1678/QĐ-BTC,1679/QĐ-BTC, 1680/QĐ-BTC, 1681/QĐ-BTC, 1682/QĐ-BTC, 1683/QĐ-BTC, 1684/QĐ-BTC, 1685/QĐ-BTC, 1686/QĐ-BTC, 1687/QĐ-BTC, 1688/QĐ-BTC, 1689/QĐ-BTC, 1690/QĐ-BTC, 1691/QĐ-BTC, 1692/QĐ-BTC, 1693/QĐ-BTC, 1694/QĐ-BTC, 1695/QĐ-BTC, 1696/QĐ-BTC, 1697/QĐ-BTC, 1698/QĐ-BTC, 1699/QĐ-BTC, 1700/QĐ-BTC, 1671/QĐ-BTC ngày 28/8/2019, 1743/QĐ-BTC, 1744/QĐ-BTC ngày 30/8/2019, 1878 /QĐ-BTC, 1879 /QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/thành phố Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai. Nội dung cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.6, eTax 1.6.1, NTĐT 3.3.4, HTKK 4.2.2

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/thành phố trong các ứng dụng chi tiết: Tại đây

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 17h ngày 04/10/2019 đến 8h ngày 07/10/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách tại mục 1 sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập) để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế.

Từ 8h ngày 07/10/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng iHTKK phiên bản 3.7.6, eTax phiên bản 1.6.1, NTĐT phiên bản 3.3.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.7, HTKK phiên bản 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: , , và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 17h ngày 02/8/2019 đến 8h ngày 05/8/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách trên (tại mục 1) sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế).

Bắt đầu từ 8h ngày 05/8/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.4, Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.5.7, Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.3, Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.6, Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.0 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.5

Thông báo từ Tổng cục Thuế

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.5.

Bắt đầu từ ngày 01/7/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụngứng dụng iHTKK 3.7.3, eTax 1.5.8, iTaxViewer 1.5.5, NTĐT 3.3.2, HTKK 4.1.9 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.4.

Thông báo từ Tổng cục Thuế

Thông báo mới nhất từ Tổng cục Thuế về việc nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế ItaxViewer phiên bản 1.5.4 với các phần bổ sung như sau:- Bổ sung các bộ báo cáo tài chính (năm, hợp nhất, giữa niên độ) theo mẫu biểu của thông tư số 334/2016/TT-BTC.- Bổ sung bộ Báo cáo tài chính theo mẫu biểu của thông tư số 107/2014/TT-BTC.- Nâng cấp phiên bản iTaxViewer mới nhất phù hợp với các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4;

Vì thế, kể từ ngày 1/3/2019 bắt buộc các tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng phiên bản iTaxViewer phiên bản 1.5.4 mới nhất thay cho các phiên bản trước đây.