Điều kiện cần để tạo được liên kết là?

Liên kết các bảng là nội dung tin học quan trọng mà học sinh cần nắm được trong chương trình tin học 12. Trong đó điều kiện cần để tạo được liên kết là gì là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Điều kiện cần để tạo được liên kết là

A. Phải có ít nhất hai bảng

B. Phải có ít nhất một bảng và một mẫu hỏi

C. Phải có ít nhất một bảng mà một biểu mẫu

D. Tổng số bảng và mẫu hỏi ít nhất là 2

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án A: Điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có ít nhất hai bảng.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Liên kết bảng là khái niệm mới với học sinh. Có thể thấy trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng. Ngoài ra việc liên kết được tạo giữa các bảng sẽ giúp Microsoft Access: Quản lý dữ liệu được hợp lý hơn; Bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu; Cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng; thực hiện cập nhập nội dung CSDL dễ dàng hơn,…

Có hai cách lập CSDL là lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết hoặc lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng. Tuy nhiên trường hợp nếu lập một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết sẽ có những nhược điểm sau nhất định như dư thừa dữ liệu; Không đảm bảo sự nhất quán cho bảng dữ liệu.

Trong trường hợp lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng ta có thể chỉ ra mối liên kết giữa các bảng với nhau nhằm để Access biết phải kết nối các bảng như thế nào khi kết xuất thông tin. Do đó điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có ít nhất hai bảng trở lên. Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ Relationships, các thao tác: xem, tạo, sửa, xoá được thực hiện ở đây.

Để tạo liên kết cho các bảng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định mối liên kết giữa hai bảng bằng cách: Xác trường chung giữa hai bảng và trường chung đó phải là khóa chính của ít nhất một trong hai bảng;

Bước 2: Chọn thẻ Database Tools / chọn Relationships;

Bước 3: Trong hộp thoại Show table ta chọn bảng để tạo liên kết và chọn Add/ xong ta chọn Close;

Bước 4: Kéo thả trường chung qua lại giữa các bảng để tạo liên kết;

Bước 5: Trong hộp thoại Edit Relationships ta chọn Create để xác nhận tạo liên kết;

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi điều kiện cần để tạo được liên kết là đáp án A. điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có ít nhất hai bảng.