Đồng đẳng là gì? – Luật Hoàng Phi

Khách hàng quan tâm Đồng đẳng là gì? Vui lòng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có thêm thông tin hữu ích.

Đồng đẳng là gì?

Đồng đẳng là hiện tượng các chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH2.

Dãy đồng đẳng là gì?

– Dãy đồng đẳng là một dãy các hợp chất (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, với các tính chất hóa học tương tự do sự hiện diện của cùng một nhóm chức, và thể hiện các tính chất vật lý biến đổi dần dần do kết quả của việc tăng kích thước và khối lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối)

– Các ankan (parafin), anken (olefin), metoxyetan (các ête bậc nhất), ankin (acetylen và đồng đẳng) tạo thành các dãy trong đó các thành viên khác nhau theo bội số của 14 đơn vị khối lượng nguyên tử

– Các hợp chất trong cùng một dãy với cùng một nhóm nhỏ các nguyên tử, không thay đổi khi đi từ hợp chất này sang hợp chất kia được gọi là nhóm chức. Phần lớn các tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ là do sự có mặt của nhóm chức.

Dãy đồng đẳngCông thức tổng quátVí dụNhóm chứcAnkanCnH2n+2 (n ≥ 1)CH4, n = 1AnkenCnH2n (n ≥ 2)C2H4, n = 2C=CAnkinCnH2n−2 (n ≥ 2)C2H2, n = 2C≡CRượuCnH2n+1OH (n ≥ 1)CH3OH, n = 1-OHAxít cacboxylicCnH2n+1COOH(n ≥ 1)HCOOH, n = 1-COOH

Trong đó n là số nguyên tử cacbon trong hợp chất.

Đồng đẳng của các hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

+ Anken CnH2n (n ≥ 2) .

+ Ankadien: CnH2n-2 (n ≥ 3).

+ Ankin: CnH2n-2 (n ≥ 2).

+ Dãy đồng đẳng của benzen: CnH2n-6 (n ≥ 6)

Ví dụ: Dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)Đồng phân là gì?

– Đồng phân là các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

– Cần chú ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch các bon ( Mạch không nhánh, mạch có nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân nhóm chức

– Đồng phân vị trí ( vị trí liên kết bội, vị trí nhóm chức)Đồng phân của các hidrocacbon

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Chỉ có một loại đồng phân mạch cacbon

Anken: CnH2n (n ≥ 2).

– Đồng phân xicloankan (n ≥ 3)

– Đồng phân anken

+ Đồng phân cấu tạo:

Đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥ 4);

Đồng phân mạch C (n ≥ 4);

+ Đồng phân hình học.

Điều kiện để anken A – C(B) = C(X) – Y có đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.

Đồng phân hình học gồm đồng phân cis và đồng phân trans:

– Đồng phân cis: mạch C chính cùng một phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

– Đồng phân trans: mạch C chính ở khác phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

Phương pháp đồng đẳng hóa, giải các bài toán este

Các dạng bài thường gặp:

+ Các dạng bài liên quan tới đồng đẳng: tách, ghép -CH2

Dãy đông đẳng hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm CH2, do đó ta có thể quy đổi hỗn hợp phức tạp về các chất đơn giản ( thường là chất đầu dãy) kèm theo một lượng CH2 tương ứng

Chú ý:

– CH2 là thành phần khối lượng, vì vậy có có mặt trong các phương trình liên quan tới khối lượng, phản ứng đốt cháy ( số mol O2, số mol CO2, số mol H2O),…

– Tuy nhiên, CH2 không phải là một chất (nó chỉ là nhóm metylen -CH2-), nó không được tính vào số mol hỗn hợp ( hoặc các dữ kiện khác liên quan đến tới số mol các chất)

+ Các dạng bài liên quan tới este: Tách ghép este

Ta có: Axit + ancol ⇔ Este + H2O

⇒ Este = Axit + Ancol – H2O

Do đó ta có thể quy đổi hỗn hợp este thành axit và ancol và trừ đi một lượng nước tương ứng

Tương tự: Với peptit = aminoaxit – H2O

+ Các dạng bài liên quan tới cộng tách hiđro: Tách ghép liên kết ℼ

Ankan → anken + H2

⇒ Anken = Ankan – H2

⇒ Ta có thể quy đổi hỗn hợp X bất kì thành dạng hi đro hóa hoàn toàn của X cùng một lượng H2 tương ứng

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về giải đáp thắc mắc liên quan đến Đồng đẳng là gì? Khách hàng quan tâm, có vướng mắc khác liên quan vui lòng phản ánh trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ được nhanh chóng, tận tình.