Cách đặt tên nào sau đây không đúng ? A. Tugiac B. CHUNHAT C

Câu 1: Trong cấu trúc chương trình Pascal phần thân chương trình bắt đầu bằng….và kết thúc bằng…? A. Begin… End, B. Begin… End C. Begin… end. D. Begin…End;

Câu 2: Để so sánh A khác Việt Nam, câu nào sau đây đúng? A. A# VietNam B. A “Việt Nam” C. A!= ‘Viet Nam’ D. A ‘Việt Nam’

Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để A. khai báo biến. B. khai báo thư viện. C. khai báo tên chương trình. D. khai báo hằng.

Câu 4: Từ khóa dùng để khai báo thư viện trong Pascal là: A. Clrscr B. Const C. • Var D. Uses

Câu 5: Biểu thức a x b – c + d viết lại trong Pascal như thế nào? A. a nhân b trừ c cộng d B. a *b – c +d C. axb – c+d D. a.b – c +d

Câu 6: Biểu thức nào sau đây là đúng khi viết trong Pascal: A. 7+5*100/4 B. 7+5 x 100: 4 C. 7+5*100:4 D. 7+5 x 100/4

Câu 7: Hãy chọn câu lệnh đúng nhất để in ra màn hình câu: “Trường THCS – Khánh Bình”? A. write(‘ Truong THCS – Khanh Binh’); B. writeln(” Truong THCS – Khanh Binh”); C. write(Truong THCS – Khanh Binh); D. writeln(Truong THCS – Khanh Binh);

Câu 8: Câu lệnh nào sau đây đưa dữ liệu ra màn hình đúng: A. Writeln(‘hello); B. Writeln(“hi”); C. Writeln(‘xin chao’); D. Write(‘xin chao’)

Câu 9: Trong các kiểu dữ liệu sau đây, kiểu nào là kiểu số thực? A. Char B. Real C. String D. Integer

Câu 10: Trong Pascal câu lệnh Writeln hoặc Write được dùng để: A. In dữ liệu ra màn hình B. Tất cả đều sai. C. Dừng màn hình. D. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

Câu 11: Thông tin cần in là ký tự đặt trong cặp dấu nào? A. Nháy kép ” ” B. Nháy đơn ‘ ‘ C. Dấu sao * D. Dấu chấm hỏi ??

Câu 12: Biểu thức toán học (a^2 + b)(1 + c)² được biểu diễn trong Pascal như thế nào ? A. (a x a + b) x (1 + c) x (1 + c); B. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c); C. (a*a + b) x (1 + c) x (1 + c); D. (aa + b)(1 + c)(1 + c);

Câu 13: Cấu trúc chung của chương trình gồm những phần nào? A. Begin và end. B. Tất cả đều sai C. Phần khai báo và phần thân D. Phần khai báo và tên

Câu 14: Thông tin cần in là ký tự đặt trong cặp dấu nào? A. Dấu sao * B. Nháy đơn ‘ ‘ C. Nháy kép” ” D. Dấu chấm hỏi ??

Câu 15: Trong các tên sau, đâu là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Pascal? A. Begin B. Baitap C. Vidu D. Abc123

Câu 16: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal , câu lệnh write(’10 x 2= ‘, 10*2); in ra màn hình là: A. 20 = 10 * 2 B. 10 x 2 = 20 C. 20 = 20 D. 10 x 2 = 10*2

Câu 17: Để nhập giá trị cho 2 biến a,b từ bàn phím ta dùng lệnh: A. Real(a,b); B. Read(a,b); C. Write(a,b); D. ReadIn(a,b);

Câu 18: Biểu thức a x b – c + d viết lại trong Pascal như thế nào? A. a *b – c +d B. a nhân b trừ c cộng d C. a.b – c +d D. axb – c+d