Tam Giới Anh Hùng – Bá Đạo Tam Quốc private tặng GM TOOL

Thời gian hoạt động: 2022.11.16 00:00 – 2022.11.22 23:59

Hoạt động 1 Mỗi ngày nạp tệ :

Cấp cho hình thức: Bưu kiện gửi đi

Nhận lấy quy tắc: Lấy ngày lẻ nạp tiền tối cao kim ngạch làm chuẩn, cấp cao vị có thể nhận lấy cấp thấp vị ( Nhưng điệp gia )

Tỷ như: Ngày lẻ tính gộp lại nạp tiền 2000 Tệ nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng, nạp tiền hoạt động thiết lập lại, như ngày lẻ nạp tiền 2200, nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng lại gia ngạch bên ngoài một lần 200 Tệ ngăn vị ban thưởng.

Ngày lẻ nạp tệ 200: Bá giả mảnh vỡ lựa chọn rương * 3 , Phong thần chiêu mộ khiến * 5 , Tẩy luyện thạch * 150 , Thức tỉnh đan * 600 Yêu khí * 1500

Ngày lẻ nạp tệ 500: Cực phẩm đồng bạn lựa chọn rương * 1 , Thần kỳ kinh nghiệm đan * 150 , Thức tỉnh đan * 1500 , Rèn đúc thạch * 500 Yêu khí * 2000

Ngày lẻ nạp tệ 1000: Bá giả mảnh vỡ lựa chọn rương * 8 , Màu đỏ thư tịch lựa chọn rương * 1 , Màu đỏ tọa kỵ lựa chọn rương * 1 , Tinh luyện thạch * 2500 Yêu khí * 3000

Ngày lẻ nạp tệ 1500: Cao cấp giám định phù * 7 , Cường hóa Thần thạch * 50 , Cấp thấp mở lỗ phù * 15 , Thanh Liên rủ xuống lộ * 60 Yêu khí * 3000

Ngày lẻ nạp tệ 2000: 23 Tinh hoa mảnh vỡ * 180 , Quảng Thành Tử * 1 , Đỏ tiên hạc * 1 , Đỏ Phiên Thiên Ấn * 1 , Tinh luyện thạch * 7000 Yêu khí * 3500

23 Tinh hoa mảnh vỡ vì hối đoái võ tướng tinh hoa đạo cụ, 75 Cấp sau nhưng tại trong cửa hàng tự do hối đoái nhiều loại võ tướng tinh hoa

Hoạt động 2 Mỗi ngày nạp đơn:

Cấp cho hình thức: Gói quà mã hối đoái

Nhận lấy quy tắc: Nạp đơn nạp tiền đơn ngăn nhận lấy, mỗi cái ngăn vị mỗi ngày nhiều nhất nhận lấy một lần, tức mạo xưng liền có thể xin.

Tỷ như: Ngày lẻ nạp đơn nạp tiền 328 Tệ, chỉ có thể xin nhận lấy ngày đó 328 Tệ ngăn vị đạo cụ.

Mỗi ngày nạp đơn 328: 23 Tinh hoa mảnh vỡ * 280 , Bá giả mảnh vỡ lựa chọn rương * 30 , 23 Hồn phách lựa chọn rương * 75 , Tiến Hóa Thạch * 30 , Thức tỉnh đan * 3888

23 Tinh hoa mảnh vỡ vì hối đoái võ tướng tinh hoa đạo cụ, 75 Cấp sau nhưng tại trong cửa hàng tự do hối đoái nhiều loại võ tướng tinh hoa

Hoạt động 3 Nhiều Ngày nạp tệ :

Cấp cho hình thức: Bưu kiện gửi đi

Nhận lấy quy tắc: Lấy cỡ nào ngày tính gộp lại nạp tiền tối cao kim ngạch làm chuẩn, cấp cao vị có thể nhận lấy cấp thấp vị ( Nhưng điệp gia )

Tỷ như: Tính gộp lại nạp tiền 10000 Tệ nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng, nạp tiền hoạt động thiết lập lại, như tính gộp lại nạp tiền 10200, nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng lại gia ngạch bên ngoài một lần 200 Tệ ngăn vị ban thưởng.

Nạp tiền kim ngạch Đạo cụ

Nhiều ngày nạp tệ 200: Bá giả mảnh vỡ lựa chọn rương * 4 , Tẩy luyện thạch * 200 , Cao cấp thăng tinh thạch * 50 , Thần thạch mảnh vỡ * 1800 Yêu khí * 1200

Nhiều ngày nạp tệ 500: Cao cấp chiêu mộ khiến * 20 , Thần kỳ kinh nghiệm đan * 150 , Cao cấp thăng tinh thạch * 70 , Thần thạch mảnh vỡ * 2200 Yêu khí * 1800

Nhiều ngày nạp tệ 1000: Cực phẩm đồng bạn lựa chọn rương * 3 , Lộng lẫy manh hổ mảnh vỡ * 120 , Thủ hộ thạch * 6 , Thần thạch mảnh vỡ * 2800 Yêu khí * 3000

Nhiều ngày nạp tệ 2000: Bá giả mảnh vỡ lựa chọn rương * 10 , Màu đỏ thư tịch lựa chọn rương * 3 , Màu đỏ tọa kỵ lựa chọn rương * 3 , Thần thạch mảnh vỡ * 3200 Yêu khí * 6000

Nhiều ngày nạp tệ 3000: Thanh Liên sương mai * 1 , Cao cấp giám định phù * 4 , Cường hóa Thần thạch * 40 , Thanh Liên rủ xuống lộ * 60 Yêu khí * 6000

Nhiều ngày nạp tệ 5000: Bá giả mảnh vỡ lựa chọn rương * 40 , Chú linh thạch * 3000 , Đá kim cương * 600 , Tẩy luyện thạch * 2000 Yêu khí * 12000

Nhiều ngày nạp tệ 7000: 23 Tinh hoa mảnh vỡ * 650 , Bá giả mảnh vỡ lựa chọn rương * 30 , 8 Cấp phù chi vương * 1 , 9 Cấp công kích phù * 1 Yêu khí * 12000

Nhiều ngày nạp tệ 10000: Tệ Thủy Thiên Tôn tinh hoa * 5 , 23 Tinh hoa mảnh vỡ * 750 , Côn mảnh vỡ * 5 , Thủ hộ thạch * 50 , Linh hồn thạch * 6000 Yêu khí * 18000

Tính gộp lại nạp tiền 10000 Trở lên người chơi Có thể đạt được sửa đổi Server danh tự quyền lợi ( Quan danh thời gian hoạt động: Vĩnh cửu. Tổng nạp tiền đạt tới liền có thể )