Với lời giải Tiếng Anh 11 Unit 3 Global Success, Smart World, Friends Global hay, chi tiết chương trình sách mới sẽ giúp học sinh lớp 11 làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 3 dễ dàng hơn.

Tiếng Anh 11 Unit 3 Global Success, Smart World, Friends Global

 • (Global Success) Giải Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future

  Xem lời giải

 • (Smart World) Giải Tiếng Anh 11 Unit 3: Social Issues

  Xem lời giải

 • (Friends Global) Giải Tiếng Anh 11 Unit 3: Sustainable health

  Xem lời giải

Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 3 Reading sách mới:

 • (Global Success) Giải Tiếng Anh 11 Unit 3 Reading (trang 31, 32)

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 3: Reading (sách cũ)

Unit 3: A Party

A. Reading (Trang 32-33-34-35 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

1. What is the relationship between the people in the pictures? (Mối quan hệ giữa những người trong các hình là gì?)

=> The people in both pictures belong to a family.

2. What are they celebrating? (Họ đang tổ chức tiệc mừng gì?)

=> The people in picture 1 are celebrating a birthday and the people in picture 2 are celebrating the 50th wedding anniversary.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passages about birthdays and anniversaries and then do the task that follow. (Đọc các đoạn văn về sinh nhật và lễ kỉ niệm và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

A. It is Lisa’s birthday. She is seven years old today, and her family and friends are at her birthday party. On the table is a birthday cake with seven candles, one for each year. People sing ‘Happy Birthday’ to Lisa:

Happy birthday to you!

Happy birthday to you!

Happy birthday, dear Lisa!

Happy birthday to you!

When they finish singing, Lisa blows out the candles on the cake. Then everybody eats cake and ice cream. After that, Lisa opens her birthday cards and presents. Her family and friends give her toys and clothes for her birthday.

In the United States, people of all ages celebrate birthdays. But when an adult has a birthday, there are not a lot of candles on the birthday cake. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their age. Some people joke every year. “I’m 29 years old today.’’ Perhaps they do not want to be any older.

B. Rosa and Luis are having a party, too. But it is not a bidrthday party. It is an anniversary party. Fifty years ago, Rosa and Luis got married. Today their family and friends are giving them a party. Everyone eats some cake and says “Happy Anniversary!” to Rosa and Luis. People also give cards and gifts to the anniversary couple.

Most married couples in the United States celebrate wedding anniversaries each year. Husbands and wives give flowers or gifts to each other. They often have a quiet dinner at home or at a restaurant. They usually don’t have a big party.

But the 25th and the 50th wedding anniversaries are special. People call the 25th the “silver anniversary” and the 50th the “golden anniversary.” These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples. Rosa and Luis are happy to be together for their golden anniversary.

Hướng dẫn dịch:

A. Hôm nay là sinh nhật của Lisa. Cô bé lên bảy tuổi và gia đình và bạn bè của cô bé đều có mặt ở bữa tiệc mừng sinh nhật. Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật với bảy ngọn nến, mỗi ngọn nến cho một năm tuổi. Mọi người hát “Chúc mừng sinh nhật” tới Lisa.

Chúc mừng sinh nhật của bé!

Chúc mừng sinh nhật của bé!

Chúc mừng sinh nhật bé yêu Lisa!

Mừng sinh nhật của bé!

Sau khi mọi người hát xong, Lisa thổi nến trên bánh. Sau đó mọi người ăn bánh và kem. Sau khi ăn, Lisa mở thiệp và quà tặng. Gia đình và bạn bè tặng cô bé đồ chơi và quần áo để mừng sinh nhật cô.

Ở Mỹ, mọi người ở mọi lứa tuổi đều tổ chức sinh nhật. Nhưng khi một người lớn mừng sinh nhật thì không có nhiều nến trên bánh. Nhiều người Mỹ trên 30 tuổi không thích đề cập đến tuổi tác của họ. Vài người thường đùa nhau hàng năm, “Hôm nay tôi 29 tuổi”. Có lẽ họ không muốn già hơn.

B. Rosa và Luis cũng đang tổ chức tiệc, nhưng đó không phải là tiệc sinh nhật mà là tiệc kỷ niệm ngày cưới. Năm mươi năm trước, Rosa và Luis kết hôn. Hôm nay gia đình và bạn bè họ đang tổ chức cho họ bữa tiệc mừng. Mọi người ăn bánh và nói “Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới!” với Rosa và Luis. Người ta cũng tặng thiệp và quà cho cặp vợ chồng tổ chức kỷ niệm.

Hầu hết các đôi vợ chồng ở Mỹ tổ chức kỷ niệm ngày cưới hàng năm. Các ông chồng và các bà vợ tặng hoa và quà cho nhau. Họ thường dùng bữa ăn tối yên tĩnh ở nhà hay ở nhà hàng. Họ ít khi tổ chức tiệc lớn.

Nhưng kỷ niệm 25 hay 50 năm ngày cưới là một dịp đặc biệt. Kỷ niệm 25 năm ngày cưới được gọi là “kỷ niệm bạc” và 50 năm là “kỷ niệm vàng.” Những kỷ niệm đó là cột mốc đánh dấu mối quan hệ bền vững và hạnh phúc giữa các cặp hôn phối. Rosa và Luis hạnh phúc bên nhau trong bữa tiệc kỷ niệm vàng của mình.

Task 1. Work with a partner. Decide which of the activities below takes place at a birthday party … . (Làm việc với một bạn học. Xác định xem hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây diễn ra ở tiệc sinh nhật hoặc tiệc kỉ niệm ngày cưới hoặc cả hai. Đánh dấu (V) vào khung đúng.)

Gợi ý:

Stt Birthday Party Wedding Anniversary Party 1. V 2. V V 3. V V 4. V 5. V 6. V V 7. V

Task 2. Work with a partner. In each of the following sentences, there is ONE word which is not true according to … . (Làm việc với một bạn học. Ở mỗi câu sau có MỘT từ không đúng theo đoạn văn. Hãy gạch dưới từ sai và cho từ đúng.)

Gợi ý:

1. eighth → seventh2. makes → eats 3. books → presents4. anniversaries → ages 5. months → years6. 5th → 50th 7. silver → golden

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where do you prefer to celebrate your birthday, at home or in the restaurant? Why? (Bạn thích tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu, ở nhà hay nhà hàng? Tại sao?)

=> I prefer to celebrate my birthday at home because it is quieter than in the restaurant. Moreover, everyone feels at ease and enjoys a family atmosphere.

2. Do your parents celebrate their wedding anniversaries? (Bố mẹ bạn có kỉ niệm ngày cưới không?)

=> No. Most Vietnamese couple don’t have the habit of having wedding anniversaries.

3. Are you going to celebrate your wedding anniversaries in the future? Why (not)? (Trong tương lai bạn có kỉ niệm ngày cưới của mình không? Tại sao có/không?)

=> In the future I win celebrate my wedding anniversaries because I think they are occasions for us to celebrate our love, to look back our way and to have fun with relatives and friends.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 khác:

 • A. Reading (trang 32-33-34-35 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. While you read. Task 1. Work with a partner. Decide which of the …

 • B. Speaking (trang 35-36 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Think of a party you have been to. … Task 2. Work in pairs. Tell your partner … Task 3. Work in groups. You are going to … Task 4. Tell the rest …

 • C. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer the following questions. While you listen. Task 1. Listen and decide whether the … Task 2. Listen again and …

 • D. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Ask and answer the following questions. Task 2. Complete the letter of invitation … Task 3. You are going to hold a party …

 • E. Language Focus (trang 39-40-41 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Complete the sentences with the correct form, … Exercise 2. Choose the correct answer to complete … Exercise 3. Choose the correct …

 • Test Yourself A (trang 42-43-44-45 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen and complete the sentences. II. Reading (2.5 points) Read the passage about … III. Pronunciation and Grammar …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 3

 • Ngữ âm Unit 3: Nhận biết phụ âm /l/…

 • Từ vựng Unit 3:

 • Ngữ pháp Unit 3: Ôn lại động từ nguyên thể…

 • Ngữ pháp Unit 3: Thể bị động của động từ…

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 3 (Đề 1): Choose the word whose underlined…

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3