Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 CLC tại THCS năm học 2020-2021 huyện Mỹ Lộc

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 CLC tại THCS Mỹ Hưng năm học 2020-2021 của huyện Mỹ Lộc
KQ lớp 6 CLC năm học 2020-2021