Trường Tiểu học Mỹ Tiến đón đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đến giám sát tại trường tiểu học Mỹ Tiến
20191015_081626